[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Imatge del CD de Debian 2.1 (Slink)>>>>> "Salvador" == Salvador Queralt Redón <salquere@alumni.uv.es> writes:

  Salvador> Algu té encara per casa algun disc amb el Slink?
  Salvador> Necessite alguns paquets i el servidor on normalment
  Salvador> deurien trobar-se no funciona (archives.debian.org ->
  Salvador> "zero sized reply"). Jo crec que amb 50 cèntims podria
  Salvador> arribar una copia fins a València... Alguna bona ànima?

Jo tinc una 2.1 "Lite" en 2 CDs, si vols li faig una ullada a veure si
té tot el que necessites.

Arreveure.

-- 
     ________________________________________
     Cosme P. Cuevas - cosmepc telefonica net
         GnuPG KeyID: 0A4305FB
          Debian - GNU/Linux
     ----------------------------------------Reply to: