[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Nautilus i smb:///[.......]


> Algú sap si és un bug de nautilus? o és un error a la configuració del
> meu equip?
> 
Asegurat de tenir el paquet gnome-vfs-extras instal·lat, ja q és el q et
permet fer lo del smb://

Sort!"

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: