[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Se para!On Mon, Nov 15, 2004 at 04:38:03PM +0100, Vicente Lopez wrote:
>  voreu, tinc un PII 450 amb una debian amb nucli 2.4 instalada, i, no se si
>  desde el primer dia, resulta que es congela.
>  
>  ocorre seguit seguit es a dir cada x segons, si segons, es queda tot el
>  sistema parat.

Pots enviar l'eixida de "lspci" i "lsmod"?

-- 
Jordi Mallach Pérez -- Debian developer   http://www.debian.org/
jordi@sindominio.net   jordi@debian.org   http://www.sindominio.net/
GnuPG public key information available at http://oskuro.net/~jordi/

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: