[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: com afegir coses a una imatge de cd?Hola,

On Jul/31/2004, Ernest Adrogué wrote:
> * [30/07/04 21:57] Jose M Duart:
> > has provat a montar-la amb la opció remount?
> > 
> > mount -o remount -rw ...
> > 
> > això l'hauria de montar com a lectura/escritura.
> 
> No entenc res!!!
> 
> doriath:~# ll data.bin 
> -rw-r--r--    1 root     root     623253504 2004-07-27 21:24 data.bin
> doriath:~# mount -t iso9660 -o loop=/dev/loop0,rw data.bin /mnt/
> doriath:~# mount | grep /mnt
> /root/data.bin on /mnt type iso9660 (rw,loop=/dev/loop0)
> doriath:~# touch /mnt/foo
> touch: no s'han pogut canviar les dates de «/mnt/foo»: El sistema de fitxers és només de lectura
> doriath:~# mount -o remount,rw /mnt/
> doriath:~# touch /mnt/foo
> touch: no s'han pogut canviar les dates de «/mnt/foo»: S'ha denegat el permís
> 
> En fi, seguiré investigant...

no crec que puguis, iso9660 està pensat per només llegir, escriure-hi
coses crec que seria un calvari de fer-ho

Almenys amb el Kernel normal no es pot (que jo sàpiga) potser hi ha
algun pegat que ho permeti...

-- 
Carles Pina i Estany		GPG id: 0x8CBDAE64
	http://pinux.info
	Aquí Challenger, despegue Ok, pasamos control a windows.....BOUMMMMMM!Reply to: