[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Problemes variats amb el teclatOn Sat, May 15, 2004 at 07:30:17PM +0200, Lluís Forns Puigmartí wrote:
> hola, fins fa un temps podia escriure perfectament accents en Linux 
> (Debina/Sarge) pero un dia jugant amb el GDM vaig canviar la opcio de 
> l'idioma i des de llavors que no hi ha manera.

Igual que el meu anterior correu: elimina els fitxers .Xresources i
.Xmodmap (si no els has fet tu, pq segurament t'els ha fet el
castellanizar eixe).

Jordi
-- 
Jordi Mallach Pérez  --  Debian developer     http://www.debian.org/
jordi@sindominio.net     jordi@debian.org     http://www.sindominio.net/
GnuPG public key information available at http://oskuro.net/~jordi/

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: