[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Openoffice i traducció bases de dadesHola!

On Tue, Apr 13, 2004 at 08:57:17PM +0200, Xarx wrote:
> I torna a repreduir l'error de la traducció al català de les cadenes de les 
> bases de dades:
> A l'octubre ja es va arreglar el tema però s'ha tornat a espatllar.
>   http://www.mail-archive.com/openoffice@www.softcatala.net/msg00074.html
> http://www.mail-archive.com/openoffice@www.softcatala.net/msg00097.html
> http://www.mail-archive.com/openoffice@www.softcatala.net/msg00095.html

Xarx, gràcies per ficar aquests enllaços, li he comentat al mantenidor
dels paquets d'OOo i en la pròxima versió estarà corregit.

Jordi
-- 
Jordi Mallach Pérez  --  Debian developer     http://www.debian.org/
jordi@sindominio.net     jordi@debian.org     http://www.sindominio.net/
GnuPG public key information available at http://oskuro.net/~jordi/

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: