[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Com buidar /varOn Thu, 2004-03-11 at 23:16, Quim Gil wrote:
> [...]
> Havia esborrat els fitxers no des de la consola sino des 
> del Nautilus com a root, per la qual cosa els fitxers s'havien mogut a
> /var/.Trash-root
> [...]

La manera neta de fer-ho (i estalviar-te maldecaps com esborrar alguna
cosa que no toqui) és "apt-get clean"...

albert...

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: