[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Actualització del kernel...On Sun, 2004-03-07 at 16:50, joan wrote:
> - saber si el meu ordinador es un pentium o un pentium 2 (aix`o ho dic 
> per posar el modul -586 o el -686) Es pot saber d'alguna manera?

Normalment, quan arrenca, la BIOS de l'ordinador printa el model de la
CPU que detecta. Si no tens temps de llegir-ho, consulta directament la
BIOS...

> - no se quines difer`encies hi ha entre el kernel 2.4.18.1.686 i el 
> 2.4.18-686 (em penso que el primer es mes modern, per`o no ho se segur)

Això sembla. Ara bé, si vols un kernel 2.4, et recomano que instal·lis
el paquet 'kernel-image-2.4-ARCH', que és un paquet que sempre apunta a
la versió més recent del kernel 2.4, i no cal preocupar-se de les
versions...

> - tampoc se per a que serveix la versio del 686 que diu -686-smp (diu 
> smp suport).

Multiprocessador... O bé un P4 amb tecnologia HiperThreading, que és
comporta com un multiprocessador...

> Em penso, que, sense saber res de tot aix`o, com el meu ordinador es un 
> pentium 450 hauria d'instal·lar la 2.4.18-586...
> Vaig be?

Això sembla...

albert..

+--------------------------------------------------------------------+
|Albert J. Mora                           |
|EIC / IUA / UPF - PLUG                       |
|E-mail: amora@iua.upf.es                      |
|GPG Fingerprint = 8B92 03C7 736E ED19 59B3 A3A3 68BC F5D8 F7B4 A346|
|Please AVOID sending me MS-Word, MS-Excel or MS-Powerpoint files:  |
|http://www.fsf.org/philosophy/no-word-attachments.html       |
+--------------------------------------------------------------------+

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: