[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: lmule
així que si instal·les xmule, t'anirà bé.
...sempre i quan el teu kernel sigui < 2.6.x

Hmm, pq? Jo estic amb 2.6 des de ni es sap i tant amule com xmule em
funcionen bé.

Jo desde la test 4 amb xmule i 2.6 ......

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature


Reply to: