[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: lmuleOn Sat, Feb 28, 2004 at 11:09:33PM +0100, Crade wrote:
> Ja fa temps q tenia lmule instal·lat, i de sobte, un dia va deixar de
> funcionar. (Suposo q vag tocar algo, però ara mateix, no veg què pot ser)

El teu paquet d'lmule està desincronitzat amb la merda de biblioteques
que utilitza: wxwindows. Això és pq lmule va canviar de nom a xmule,
així que si instal·les xmule, t'anirà bé.

També tens amule, un fork d'amule.

Jordi
-- 
Jordi Mallach Pérez  --  Debian developer     http://www.debian.org/
jordi@sindominio.net     jordi@debian.org     http://www.sindominio.net/
GnuPG public key information available at http://oskuro.net/~jordi/

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: