[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Docscaliu-info]Error al localeencatala...On Mon, Mar 01, 2004 at 11:47:25AM +0100, calbasi wrote:
> Però la libc no és exclusiva de debian, oi? o és que coincideix que hi
> ha gent de debian que porta aquest tema?

Hola calbasi,

No se per què la versió dels locales de woody tenia aquesta falta
ortogràfica, però en les versions més modernes està corregit.

-- 
Jordi Mallach Pérez  --  Debian developer     http://www.debian.org/
jordi@sindominio.net     jordi@debian.org     http://www.sindominio.net/
GnuPG public key information available at http://oskuro.net/~jordi/

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: