[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: outliner + wiki ?On dl, 2004-02-09 at 21:26, Josep Monés i Teixidor wrote:
> Existeix tal cosa?


Ah! És per a us personal... no em cal res relacionat amb usuaris i coses
per l'estil. De fet prefereixo que sigui ràpid ràpid ràpid... si pot ser
res via web o coses per l'estil... i estaria bé que fos consola....

Com demano eh!!!
-- 
Josep Monés i Teixidor
Clau GnuPG: gpg --recv-keys 80E85CC4

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: