[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

outliner + wiki ?



Hola!

Estic buscant algun programari que estigui a mig camí d'un outliner (com
hnb) i un wiki. El problema que tinc és que l'outliner és perfecte pel
90% dels casos, però de vegades vull emmagatzemar-hi articles o coses
més llargues, i seria perfecte un wiki. Però un wiki no té la rapidesa
d'ús d'un outliner (ni el emacs-wiki en mode local), ja que el sistema
dels outliners de navegar amb un arbre jeràrquic és fantàstic.

El que a mi m'agradaria seria tenir un outliner en el que, amb alguna
combinació de tecles, pogués afegir articles llargs o coses per l'estil.

Si a més tingués control de versions i desés el "timestamp" de
modificació de cada node de l'arbre seria una passada.

Existeix tal cosa?

Gràcies per endavant
-- 
Josep Monés i Teixidor
Clau GnuPG: gpg --recv-keys 80E85CC4

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: