[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: PHP-GTKNo sé exactament, però fa temps ho vaig provar i crec que encara està
molt verd. No hi ha un entorn integrat per fer-ho servir. ÉS una mica
lent el desenvolupament, però la idea és bona... ho sento.

Atentament,
Jaume Ponsa


----------------------------------------
he instal·lat el paquet per fer correr aplicacions PHP-GTK però no
aconsegueixo ni tant sols fer correr el "hello.php" (típic "hola món").
a part de l'apt-get s'han de definir algunes variables d'entorn o configurar
alguna cosa especial?

gràcies


-- 
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.orgReply to: