[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: hora del sistemaA mi em passava el mateix. Hi ha una solució que no resol l'arrel del problema però que igualment funciona (i molt bé) és instal·lar ntp-simple - http://packages.debian.org/stable/net/ntp-simple - que et posa el rellotge a l'hora (bé, al segon) sincronitzant-lo amb els rellotges de servidors de temps a Internet.

Jo el vaig instal·lar perquè per algun motiu estrany el rellotge se m'endarreria poquet a poquet i amb això vaig solucionar ambdós problemes.

Quim

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature


Reply to: