[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: pregunta sobre el nucliOn ds, 2004-01-17 at 16:43, Antoni Bella Perez wrote:

>   El suport en el nucli sol ser força general i específic. Si tries Pentium o 
> Pentium II ja estaràs optimitzant-lo per al teu maquinari (placa base), a 
> part d'això hi ha les targetes o perifèrics que si no existeixen en alguna de 
> les versions del nucli (tot és possible) s'haurà de fer un port cap al nucli 
> que t'intreresi.
> 
>   Personalment t'aconsello el 2.6.1 però si ets massa novell o et lies amb 
> alguna cosa queda't amb el 2.4.24. Ara mateix no se m'acudeix cap motiu per 
> emprar-ne un d'anterior.


A més, els nuclis recents incorporen millores per baixar la latència en
passar d'un procés a un altra, la qual cosa resulta en que l'escriptori
funciona més fluidament. Aixo a mi, per exemple, que tinc un pentium II
350 em millora molt la velocitat "subjectiva" a la que funciona
l'escriptori.

Els nuclis nous donen la sensació d'anar més ràpid (potser és veritat i
tot hehe) :)

-- 
Josep Monés i Teixidor
Clau GnuPG: gpg --recv-keys 80E85CC4

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: