[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Conversió de RedHat, SuSe (etc) a DebianImpressionat estic amb aquesta eina en fase beta que ha presentat Guillem Jover (és català?) a http://lists.debian.org/debian-devel/2004/debian-devel-200401/msg00313.html

Segons diu, permet fer la migració de RedHat, SuSe, etc, a Debian de forma gairebé automàtica.

Uau

Quim

Attachment: pgpgw6eidHGtp.pgp
Description: PGP signature


Reply to: