[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: problemes amb kernel 2.6On Mon, Jan 12, 2004 at 08:21:37AM +0100, Lluís Forns Puigmartí wrote:
> he buscat documentació i sembla que és cupla que no tinc el tipus d 
> partició al kernel (amb el kernel 2.4.23 em funciona tot bé); però hi 

tipus de partició != tipus de sistema de fitxers. Bé, més dit són tipus
de taules de particions. Mira per no recorde quina secció, "Advanced
Partition types", i assegura't de tindre suport per a "PC Style
Partitions".

-- 
Jordi Mallach Pérez  --  Debian developer     http://www.debian.org/
jordi@sindominio.net     jordi@debian.org     http://www.sindominio.net/
GnuPG public key information available at http://oskuro.net/~jordi/

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: