[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Dubte del wgetOn Fri, Nov 14, 2003 at 10:19:09AM +0100, Leopold Palomo Avellaneda wrote:
> estic intentant fer una cosa amb el wget i no m'ensurto. Si, ja ho sé que hi 
> ha google, man pages, etc. Però no entenc com fer-ho.
> 
> Voldria fer un mirror d'un repositori (no puc fer rsync) de packets debian, i 
> voldria només baixar-me aquells que tenen extensió *i386.deb o *all.deb.

debmirror :)

> Segons el man del wget pots fer-ho amb l'opció --accept <pattern> --reject 
> <patern>, però no m'ensurto. 

Mai he fet algo paregut amb wget, així que no sé...

Jordi
-- 
Jordi Mallach Pérez  --  Debian developer     http://www.debian.org/
jordi@sindominio.net     jordi@debian.org     http://www.sindominio.net/
GnuPG public key information available at http://oskuro.net/~jordi/

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: