[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: OT: traduccio d'uns motsOn Tue, Jul 01, 2003 at 10:30:25PM +0200, Francesc Alted wrote:
> Um, jo no vaig dir-te res quan ho preguntares, pero ara em sembla que els
> copnceptes de "xxxhandle" no es corresponen ben be amb els de "identificador
> de xxx", sino amb els de "manegador de xxx", pero fins i tot no se si
> "manegador" es correcte catala.

Gestor, en tot cas, i gestor sona molt a cosa interfície per a digam
gestionar les galetes del navegador, les adreces d'interés, etc.

-- 
Jordi Mallach Pérez  --  Debian developer     http://www.debian.org/
jordi@sindominio.net     jordi@debian.org     http://www.sindominio.net/
GnuPG public key information available at http://oskuro.net/~jordi/

Attachment: pgpOOocBaxt4e.pgp
Description: PGP signature


Reply to: