[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

festa desè aniversari de DebianHola!

Molts estem a moltes llistes però no tothom és a tot arreu... Com que el
16 d'agost és el desè aniversari de Debian i es volen fer festes i tot
això, doncs, que jo sàpiga, s'està parlant de fer-ne com a mínim a dos
llocs:

* A la llista del gilug (http://gilug.org) Perdoneu però no sé si hi han
arxius públics de la llista
* Al PuntBarra http://puntbarra.com/node.php?id=1181

-- 
Josep Monés i Teixidor <jmones@puntbarra.com>
Clau GnuPG: http://www.arrakis.es/~jmones/gpg/jmones_puntbarra_com.asc
Empremta digital: 02AB 56FF 59F3 A1F1 34FE  4190 3158 C8C1 80E8 5CC4

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: