[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Do you love me?On Thu, Jun 19, 2003 at 01:04:53PM +0200, laupri@ono.com wrote:
> hola a tots
> nomes una pregunta, no podeu evitar que es colen aquests mails? 

Sí, des de fa uns mesos hi ha mesures anti-spam tant a la BTS com a les
llistes de Debian, i el spam que arriba per les llistes s'ha reduit
dràsticament.

Com diu antoni, Debian utilitza SpamAssassin (entre altres) com filtre
contra els spams a les llistes. SpamAssassin funciona aplicant regles a
un correu entrant, i si es cumpleixen, incrementa o decrementa un
contador de "hits". Si el contador arriba a 5, es considera el correu
spam i es rebutja. Aleshores, amb cadenes com "Enlarge your penis" o
"Click here to remove" s'afegeixen punts, etc. També hi ha regles que
comproven si el correu prové d'un servidor amb el "relay" obert, si les
capçaleres són falses, etc.

Amb aquest correu en concret, el mail era tan curt "Do you love me?"
(no, no t'estime, malparit!) que no s'han activat suficients regles per
a arribar al límit per a considerar el correu spam, i per això l'hem
vist a la llista. Segurament els listmasters de Debian ja hauran
instal·lat una nova regla per a que puntue els correus pareguts a aquest
com sospitós.

Ja he enredat prou, ala.
Jordi
-- 
Jordi Mallach Pérez  --  Debian developer     http://www.debian.org/
jordi@sindominio.net     jordi@debian.org     http://www.sindominio.net/
GnuPG public key information available at http://oskuro.net/~jordi/

Attachment: pgpBGvltPqd3j.pgp
Description: PGP signature


Reply to: