[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: OT: traduccio d'uns motsHola fxn!

On Tue, Jun 17, 2003 at 12:23:48PM +0200, Xavier Noria wrote:
> Estic preparant un curs de Perl en catala i m'agradaria saber si hi ha 
> traduccions acceptades o si mes no comunes en argot nostre d'"array", 
> "hash table" i "handle" com ara a "file handle".

Hmm. Ara amb file handle dubto. El recull de CS diu que
"file handle" = "identificador de fitxer", però a moltes traduccions he
vist nansa.

array = matriu

hash table = taula de dispersió, segons algunes traduccions, com la de
gnupg.

El recull el tens a
http://www.softcatala.org/projectes/eines/recull/3.0/recull.htm, per si
et serveix en el futur.

Jordi
-- 
Jordi Mallach Pérez  --  Debian developer     http://www.debian.org/
jordi@sindominio.net     jordi@debian.org     http://www.sindominio.net/
GnuPG public key information available at http://oskuro.net/~jordi/

Attachment: pgpV2WeMCMOgk.pgp
Description: PGP signature


Reply to: