[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

paquet de localització catalana per a OpenOfficeSí, és veritat!

http://people.debian.org/~rene/openoffice.org/openoffice.org-l10n-ca_1.0.3-2.3pre2_all.deb

M'ha dit rene que possiblement aquest paquet funcionarà bé amb la versió
de openoffice d'unstable. Podeu provar i dir per ací com va la cosa?

Jordi
-- 
Jordi Mallach Pérez  --  Debian developer     http://www.debian.org/
jordi@sindominio.net     jordi@debian.org     http://www.sindominio.net/
GnuPG public key information available at http://oskuro.net/~jordi/

Attachment: pgpuGKPdszmR0.pgp
Description: PGP signature


Reply to: