[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: canviar la data desde consolaapt-get install rdate ; rdate --help


Salut!
----- Original Message ----- 
From: "Ricard Pradell Buxó" <nut@arrakis.es>
To: <debian-user-catalan@lists.debian.org>
Sent: Wednesday, May 28, 2003 12:11 AM
Subject: canviar la data desde consola


Utilitzo woody en un vell 486 en modus consola (no dóna per més) per
aprendre.
El cas és que no he trobat manera de canviar-li la data que em mostra el
comandament "date", que imagino que és la del sistema, per que em surt uns
quants dies edarrerida (potser la pila del sistema ja fa figa...).
Hi ha alguna manera de fer-ho?

Ricard

Usuari Linux registrat nº 311823


-- 
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact
listmaster@lists.debian.org
Reply to: