[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: canviar la resolucióOn Thu, May 01, 2003 at 01:08:31PM +0200, Ricard Pradell Buxó wrote:
> Hola 
> Algú sap com es canvia la ressolució de la pantalla en kde2-Debian Woody? Per 
> defecte, després de la instal.lació, em surt a 1024 x 768, que en la meva 
> pantalla de 14" resulta excessiva, i voldria posar-la a 800 x 600. He buscat 
> per tot arreu, tots els menús i no hi ha manera. Potser es fa desde algun 
> fitxer de configuració? he mirat XF86Config-4 però allà només hi veig 
> 
> SubSection "Display"
> 	Depth 24 [entre altres profunditats de color]
> 	Modes "1024x768" "800x600" "640x480"
> EndSubSection

El servidor d'X utilitzarà el primer mode de la profunditat per defecte
que tingues configureada. Si en la instal·lació vas dir Depth=24,
aleshores hauries de canviar la línia Modes a
Modes "800x600" "640x480"

És millor que ho canvies des de Debconf, de tota manera:
dpkg-reconfigure xserver-xfree86.

En pròximes versions d'X, KDE i GNOME es podrà canviar açò "al vol".

Jordi
-- 
Jordi Mallach Pérez  --  Debian developer     http://www.debian.org/
jordi@sindominio.net     jordi@debian.org     http://www.sindominio.net/
GnuPG public key information available at http://oskuro.net/~jordi/

Attachment: pgpR2rkt9v2G8.pgp
Description: PGP signature


Reply to: