[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: canviar la resolució> > Hola
> > Algú sap com es canvia la ressolució de la pantalla en kde2-Debian Woody? Per
> > defecte, després de la instal.lació, em surt a 1024 x 768, que en la meva
> > pantalla de 14" resulta excessiva, i voldria posar-la a 800 x 600. He buscat
> > per tot arreu, tots els menús i no hi ha manera. Potser es fa desde algun
> > fitxer de configuració? he mirat XF86Config-4 però allà només hi veig
> >
> > SubSection "Display"
> > 	Depth 24 [entre altres profunditats de color]
> > 	Modes "1024x768" "800x600" "640x480"
> > EndSubSection

De vegades, però, és possible anar canviant de les ressolucions indicades
amb la combincació de teclats [Ctrl][Alt]+ (a major ressolució) o
[Ctrl][Alt]- (a menor ressolució) 'on-the-fly'.
Això només et permet intercanviar entre les ressolucions que tinguis en la
línia que tu indiques.
Ara bé, com a mesura permanent, jo comparteixo plenament les indicacions
del company Jordi:
> El servidor d'X utilitzarà el primer mode de la profunditat per defecte
> que tingues configureada. Si en la instal·lació vas dir Depth=24,
> aleshores hauries de canviar la línia Modes a
> Modes "800x600" "640x480"
> És millor que ho canvies des de Debconf, de tota manera:
> dpkg-reconfigure xserver-xfree86.
[i és gairebé 'siguiente'-'siguiente'-'siguiente'...]

albert...
___
Albert J. MORA - MTG / IUA / UPF - PLUG
phone: +34 93542.2199
email: amora@iua.upf.es
wpage: http://www.iua.upf.es/~amora
Reply to: