[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: colors a la consolaOn Mon, Apr 07, 2003 at 12:16:46AM +0000, Ricard Pradell Buxo wrote:
> >   # enable color support of ls and also add handy aliases
> >   eval `dircolors -b`
> >   alias ls='ls --color=auto'
> >   #alias dir='ls --color=auto --format=vertical'
> >   #alias vdir='ls --color=auto --format=long'
> però no "chuta". En canvi, si al prompt hi escric la comanda 
> 
> ls --color
> 
> si que funciona. Es que em deixo alguna cosa?

Hola Ricard,

Molt simple, bash no està llegint el teu bashrc.
Edita el teu ~/.bash_profile i descomenta les línies que fan que es
llisca el .bashrc:

if [ -f ~/.bashrc ]; then
  source ~/.bashrc
fi

Jordi
-- 
Jordi Mallach Pérez -- Debian developer   http://www.debian.org/
jordi@sindominio.net   jordi@debian.org   http://www.sindominio.net/
GnuPG public key information available at http://oskuro.net/~jordi/

Attachment: pgpFKCHdBsqGb.pgp
Description: PGP signature


Reply to: