[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Construint debsOn Mon, Mar 31, 2003 at 12:21:44PM +0200, Ernest Adrogué wrote:
> > tinc un paquet, baixat de sources (apt ...) o sigui que està debianitzat i 
> > voldria construir el paquet .deb.
> Un cop tinguis descomprimides les fonts, les has de "debianitzar"
> amb el fitxer que t'hauràs baixat, que es diu nom_del_paquet-X.Y.Z.diff.gz

Amb apt-get source ja haurà baixat el diff i el dsc, i ja estarà
descomprimit.

> Em sembla recordar que hi ha un programa de debian que ho fa, però
> ara no sé quin és... ho pots fer amb el patch:

La manera qeu týu dius és, baixant el diff.gz i el .dsc,
dpkg-source -x nom_del_paquet_X.Y.Z-D.dsc

> No. Això ho ha de fer el mantenidor. Tu per construir el paquet
> nomes has de fer debian/rules binary... si no m'equivoco :-)

Amb fakeroot davant: fakeroot debian/rules binary.

Jordi
-- 
Jordi Mallach Pérez  --  Debian developer     http://www.debian.org/
jordi@sindominio.net     jordi@debian.org     http://www.sindominio.net/
GnuPG public key information available at http://oskuro.net/~jordi/

Attachment: pgpCnzPJCi3QH.pgp
Description: PGP signature


Reply to: