[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Construint debsOn Mon, Mar 31, 2003, Leopold Palomo Avellaneda wrote:
> 
> tinc un paquet, baixat de sources (apt ...) o sigui que està debianitzat i 
> voldria construir el paquet .deb.

Un cop tinguis descomprimides les fonts, les has de "debianitzar"
amb el fitxer que t'hauràs baixat, que es diu nom_del_paquet-X.Y.Z.diff.gz

Em sembla recordar que hi ha un programa de debian que ho fa, però
ara no sé quin és... ho pots fer amb el patch:

gunzip nom_del_paquet-X.Y.Z.diff.gz
patch -p0 < nom_del_paquet-X.Y.Z.diff

Si no t'ha sortit cap missatge d'error tornes al directori de les
fonts, en el qual hi haurà un directori nou anomenat "debian", i fas:

chmod a+x debian/rules
debian/rules binary

I tot solet et construirà el paquet.

> En teoria es fà amb dh_builddeb, no? apart del fakeroot, i poso cd 
> directori_on_esta_elpaquet i després dh_builddeb, tindria que ser suficient?

No. Això ho ha de fer el mantenidor. Tu per construir el paquet
nomes has de fer debian/rules binary... si no m'equivoco :-)

Que vagi bé.


-- 
Ernest Adrogué
eadrogue(at)gmx.net
GnuPG key Id: 1024D/16A6375D 2001-12-30

Attachment: pgpYzlQyzWknH.pgp
Description: PGP signature


Reply to: