[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: modem + tarja de xarxaOn Mon, Feb 10, 2003 at 04:39:13PM +0100, ferran wrote:
> amb aquesta situació hem vaig trobar un problema, al fer la conexió via pppd
> +s'hem conectava correctament pero no podia veure res. Per solucionar-ho vaig
> +tindre que desactivar la intercice eth0 (ifdown eth0) abans d'iniciar
> +l'etabliment de la conexió per modem.

Sona a que a l'iniciar-se la connexió, no estàs establint un default
gateway per a la connexió ppp0. Com et connectes a internet? Tens un
gateway definit per a eth0?

Jordi
-- 
Jordi Mallach Pérez  --  Debian developer     http://www.debian.org/
jordi@sindominio.net     jordi@debian.org     http://www.sindominio.net/
GnuPG public key information available at http://oskuro.net/~jordi/

Attachment: pgpKdZcMQJ5gw.pgp
Description: PGP signature


Reply to: