[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Protector de pantalla (i Galeon)On Thu, Jan 23, 2003 at 12:52:34PM +0100, Jordi Mallach wrote:
> Açò pot vindre:
> - del progrma de protector de pantalla (xcreensaver, etc)
> - de les X
> - del kernel (apm/acpi)
> - de la BIOS

mentira. acpi/apm nomésc controla el "blanking" de la consola.

Jordi
-- 
Jordi Mallach Pérez  --  Debian developer     http://www.debian.org/
jordi@sindominio.net     jordi@debian.org     http://www.sindominio.net/
GnuPG public key information available at http://oskuro.net/~jordi/

Attachment: pgpKmFO6VPEXZ.pgp
Description: PGP signature


Reply to: