[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: RV: Problema amb una Matrox G450On Sun, Dec 15, 2002 at 05:31:21PM +0100, Lluís Pàmies wrote:
> He instal·lat Woody i despres de configurar les X, decideixo engegar
> "startx".  La sorpresa es que el driver que utilitzo "mga" carrega
> correctament, pero tot seguit em dona un error tipu: No Screens found

Tens fonts instal·lades? En concret, tens xfonts-base?

-- 
Jordi Mallach Pérez  --  Debian developer     http://www.debian.org/
jordi@sindominio.net     jordi@debian.org     http://www.sindominio.net/
GnuPG public key information available at http://oskuro.net/~jordi/

Attachment: pgptZPicSFihl.pgp
Description: PGP signature


Reply to: