[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: your mailOn Tue, Jul 16, 2002 at 09:24:59AM +0200, lluis gomez i bigordà wrote:
> com podria fer una imtge de tot aixo per si pasa quelcom no haver de 
> tornar-ho a fer de nou????

partimage pareix que és un com un Symantec Ghost, però lliure.

Prova a veure :)

-- 
Jordi Mallach Pérez || jordi@pusa.informat.uv.es || Rediscovering Freedom,
  aka Oskuro in  || jordi@sindominio.net   || Using Debian GNU/Linux
 Reinos de Leyenda || jordi@debian.org     || http://www.debian.org/

http://sindominio.net GnuPG public information:   pub 1024D/917A225E 
telnet pusa.uv.es 23  73ED 4244 FD43 5886 20AC 2644 2584 94BA 917A 225E

Attachment: pgpOTtlTrp0a1.pgp
Description: PGP signature


Reply to: