[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[no subject]hola macus i maques ;)

una pregunta que potser no toca fer aqui ....

tinc una debian al portatil molt acuradeta (m'ha costat lo meu .... vaig instal.lar desde potato vais recompilar un kernel 2.4barallanme amb la pcmcia i la taja de so, vaig actualitzar a woody, i tinc un munt de llibreries que utilitzo per a programar ...)

com podria fer una imtge de tot aixo per si pasa quelcom no haver de tornar-ho a fer de nou????

gracies


--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.orgReply to: