[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Docscaliu-info]Configuració de paquetsOn Fri, Jun 28, 2002 at 12:31:58PM +0200, lpalomo@tiscali.es wrote:
> Ja, però si fas una instal·lació amb apt-get install paquet, és una cosa,
> i el apt-get upgrade és una altra.

Sí, amb install paquet només actualitzes el paquet en concret (i les
dependències obligatories), però amb upgrade actualitzes tot segons ho
tingues configurat.

Si ho tens configurat per a que la distribució per defecte siga woody,
però gcc de unstable, en la pràctica, "upgrade" i "install gcc-3.1"
seria el mateix.

> he de continuar instalant la sid.

sort :)

-- 
Jordi Mallach Pérez || jordi@pusa.informat.uv.es || Rediscovering Freedom,
  aka Oskuro in  || jordi@sindominio.net   || Using Debian GNU/Linux
 Reinos de Leyenda || jordi@debian.org     || http://www.debian.org/

http://sindominio.net GnuPG public information:   pub 1024D/917A225E 
telnet pusa.uv.es 23  73ED 4244 FD43 5886 20AC 2644 2584 94BA 917A 225E

Attachment: pgpksIVkAJofn.pgp
Description: PGP signature


Reply to: