[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: existeix una versio de debian woody en catala?On Wed, Oct 17, 2001 at 12:52:46AM +0200, jordi wrote:
> es que he trobat una en gallec i m'he preguntat si
> n'hi deu haver alguna en catala?

En breu, estem encaixant les ultimes peçes del puzzle. :)

Jordi
-- 
Jordi Mallach Pérez || jordi@pusa.informat.uv.es || Rediscovering Freedom,
  aka Oskuro in  || jordi@sindominio.net   || Using Debian GNU/Linux
 Reinos de Leyenda || jordi@debian.org     || http://debian.org

http://sindominio.net GnuPG public information:   pub 1024D/917A225E 
telnet pusa.uv.es 23  73ED 4244 FD43 5886 20AC 2644 2584 94BA 917A 225E

Attachment: pgpK8NDtF5agk.pgp
Description: PGP signature


Reply to: