[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Sobre el KDE 2.2On Mon, Aug 20, 2001 at 11:07:59AM +0200, Victor Sanahuja wrote:
> mmmm, Jo estic a Sid, i el tinc, potser que a potato no estigui...?

Mira en la llista debian-kde, no se si rkrusty va a fer debs per potato
de moment, diu que ara mateix no te temps.

Jordi
-- 
Jordi Mallach Pérez || jordi@pusa.informat.uv.es || Rediscovering Freedom,
  aka Oskuro in  || jordi@sindominio.net   || Using Debian GNU/Linux
 Reinos de Leyenda || jordi@debian.org     || http://debian.org

http://sindominio.net GnuPG public information:   pub 1024D/917A225E 
telnet pusa.uv.es 23  73ED 4244 FD43 5886 20AC 2644 2584 94BA 917A 225E

Attachment: pgpWm_WK3Kvv_.pgp
Description: PGP signature


Reply to: