[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Sobre el KDE 2.2mmmm, Jo estic a Sid, i el tinc, potser que a potato no estigui...?  .--.
  |o_o |
  |:_/ |
 //  \ \
 (|   | )   Victor Sanahuja - Atilon Inet
/'\_  _/`\   WebMaster    -   Debian
\___)=(___/
	   

On Sun, 19 Aug 2001, Sergio Navarro i Fajardo wrote:

> Ja fa alguns dies que esta circulant el KDE 2.2, pero els .deb per a potato 
> no el he vist en cap lloc. Algu sap d'on podria baixar-me'ls??
> 
> Gracies
> -- 
> ____________________________________________________________________
> 
>  Sergio Navarro i Fajardo
> 
>  snavarro@ctv.es -- Sergio.Navarro@uv.es
> 
> 					Alginet / Valencia / Spain
> 
> 
> -- 
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-request@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
> 
> Reply to: