[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Bug#481624: marked as done ([l10n] Updated Czech translation of openssh debconf messages)Your message dated Mon, 26 May 2008 13:32:21 +0000
with message-id <E1K0coH-0006HR-SZ@ries.debian.org>
and subject line Bug#481624: fixed in openssh 1:4.7p1-11
has caused the Debian Bug report #481624,
regarding [l10n] Updated Czech translation of openssh debconf messages
to be marked as done.

This means that you claim that the problem has been dealt with.
If this is not the case it is now your responsibility to reopen the
Bug report if necessary, and/or fix the problem forthwith.

(NB: If you are a system administrator and have no idea what this
message is talking about, this may indicate a serious mail system
misconfiguration somewhere. Please contact owner@bugs.debian.org
immediately.)


-- 
481624: http://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=481624
Debian Bug Tracking System
Contact owner@bugs.debian.org with problems
--- Begin Message ---
Package: openssh
Severity: wishlist
Tags: l10n, patch

Hi,

in attachement there is updated Czech (cs.po) translation of
openssh debconf messages. Please include it with the package.

Thanks
-- 
Miroslav Kure

#
#  Translators, if you are not familiar with the PO format, gettext
#  documentation is worth reading, especially sections dedicated to
#  this format, e.g. by running:
#     info -n '(gettext)PO Files'
#     info -n '(gettext)Header Entry'
#
#  Some information specific to po-debconf are available at
#      /usr/share/doc/po-debconf/README-trans
#     or http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/README-trans
#
#  Developers do not need to manually edit POT or PO files.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: openssh\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: openssh@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2008-05-17 13:58+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2008-05-17 14:49+0200\n"
"Last-Translator: Miroslav Kure <kurem@debian.cz>\n"
"Language-Team: Czech <debian-l10n-czech@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../openssh-server.templates:1001
msgid "Generate a new configuration file for OpenSSH?"
msgstr "Vytvořit nový konfigurační soubor OpenSSH?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../openssh-server.templates:1001
msgid ""
"This version of OpenSSH has a considerably changed configuration file from "
"the version shipped in Debian 'Potato', which you appear to be upgrading "
"from. This package can now generate a new configuration file (/etc/ssh/sshd."
"config), which will work with the new server version, but will not contain "
"any customizations you made with the old version."
msgstr ""
"Tato verze OpenSSH má oproti verzi dodávané s Debianem 2.2, kterou nyní "
"pravděpodobně aktualizujete, značně odlišný konfigurační soubor. Balík nyní "
"může vytvořit nový konfigurační soubor (/etc/ssh/sshd.config), který bude "
"fungovat s novou verzí serveru, ale nebude obsahovat žádné úpravy, které "
"jste provedli ve staré verzi."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../openssh-server.templates:1001
msgid ""
"Please note that this new configuration file will set the value of "
"'PermitRootLogin' to 'yes' (meaning that anyone knowing the root password "
"can ssh directly in as root). Please read the README.Debian file for more "
"details about this design choice."
msgstr ""
"V novém konfiguračním souboru bude parametr PermitRootLogin nastaven na "
"hodnotu „yes“. To znamená, že se kdokoliv se znalostí rootova hesla může "
"přihlásit rovnou jako root. Více o tomto rozhodnutí se dozvíte v souboru "
"README.Debian."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../openssh-server.templates:1001
msgid ""
"It is strongly recommended that you choose to generate a new configuration "
"file now."
msgstr "Je vřele doporučeno nechat si nyní vytvořit nový konfigurační soubor."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../openssh-server.templates:2001
msgid "Do you want to risk killing active SSH sessions?"
msgstr "Chcete riskovat ukončení aktivních SSH spojení?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../openssh-server.templates:2001
msgid ""
"The currently installed version of /etc/init.d/ssh is likely to kill all "
"running sshd instances. If you are doing this upgrade via an SSH session, "
"you're likely to be disconnected and leave the upgrade procedure unfinished."
msgstr ""
"Stávající verze /etc/init.d/ssh pravděpodobně pozabíjí všechny běžící "
"instance sshd. Pokud tuto aktualizaci provádíte přes SSH, budete nejspíše "
"odpojeni a aktualizace skončí na půli cesty."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../openssh-server.templates:2001
msgid ""
"This can be fixed by manually adding \"--pidfile /var/run/sshd.pid\" to the "
"start-stop-daemon line in the stop section of the file."
msgstr ""
"Můžete to spravit ručním přidáním „--pidfile /var/run/sshd.pid“ na řádek "
"start-stop-daemon v sekci stop."

#. Type: note
#. Description
#: ../openssh-server.templates:3001
msgid "New host key mandatory"
msgstr "Nutný nový serverový klíč"

#. Type: note
#. Description
#: ../openssh-server.templates:3001
msgid ""
"The current host key, in /etc/ssh/ssh_host_key, is encrypted with the IDEA "
"algorithm. OpenSSH can not handle this host key file, and the ssh-keygen "
"utility from the old (non-free) SSH installation does not appear to be "
"available."
msgstr ""
"Aktuální serverový klíč v /etc/ssh/ssh_host_key je šifrovaný algoritmem "
"IDEA. OpenSSH neumí tento soubor zpracovat a zdá se, že utilita ssh-keygen "
"ze staré (nesvobodné) instalace SSH není k dispozici."

#. Type: note
#. Description
#: ../openssh-server.templates:3001
msgid "You need to manually generate a new host key."
msgstr "Musíte ručně vygenerovat nový serverový klíč"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../openssh-server.templates:4001
msgid "Disable challenge-response authentication?"
msgstr "Zakázat autentizaci challenge-response?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../openssh-server.templates:4001
msgid ""
"Password authentication appears to be disabled in the current OpenSSH server "
"configuration. In order to prevent users from logging in using passwords "
"(perhaps using only public key authentication instead) with recent versions "
"of OpenSSH, you must disable challenge-response authentication, or else "
"ensure that your PAM configuration does not allow Unix password file "
"authentication."
msgstr ""
"Zdá se, že autentizace pomocí hesel je ve vaší stávající konfiguraci OpenSSH "
"serveru zakázána. Abyste zabránili uživatelům v přihlášení pouze pomocí "
"hesla, musíte v posledních verzích OpenSSH zakázat autentizaci challenge-"
"response, nebo jinak zajistit, aby PAM nepovolilo autentizaci vůči unixovému "
"souboru hesel."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../openssh-server.templates:4001
msgid ""
"If you disable challenge-response authentication, then users will not be "
"able to log in using passwords. If you leave it enabled (the default "
"answer), then the 'PasswordAuthentication no' option will have no useful "
"effect unless you also adjust your PAM configuration in /etc/pam.d/ssh."
msgstr ""
"Zakážete-li autentizaci challenge-response, uživatelé se nebudou moci "
"přihlásit pomocí hesel. Necháte-li ji povolenu (přednastavená odpověď), pak "
"nebude mít volba „PasswordAuthentication no“ žádný efekt, pokud ovšem "
"neupravíte nastavení PAM v /etc/pam.d/ssh."

#. Type: note
#. Description
#: ../openssh-server.templates:5001
msgid "Vulnerable host keys will be regenerated"
msgstr "Zranitelné serverové klíče budou přegenerovány"

#. Type: note
#. Description
#: ../openssh-server.templates:5001
msgid ""
"Some of the OpenSSH server host keys on this system were generated with a "
"version of OpenSSL that had a broken random number generator. As a result, "
"these host keys are from a well-known set, are subject to brute-force "
"attacks, and must be regenerated."
msgstr ""
"Některé serverové klíče OpenSSH na tomto systému byly vytvořeny verzí "
"OpenSSL, která měla narušený generátor náhodných čísel. Ve výsledku jsou "
"tyto dobře známé klíče předmětem útoků hrubou silou a musí být přegenerovány."

#. Type: note
#. Description
#: ../openssh-server.templates:5001
msgid ""
"Users of this system should be informed of this change, as they will be "
"prompted about the host key change the next time they log in. Use 'ssh-"
"keygen -l -f HOST_KEY_FILE' after the upgrade to print the fingerprints of "
"the new host keys."
msgstr ""
"Uživatelé tohoto systému by měli být informováni o změně, protože budou "
"při příštím přihlášení varováni o změně serverového klíče. Po aktualizaci "
"můžete zjistit nové otisky serverových klíčů příkazem „ssh-keygen -l -f "
"SOUBOR_SE_SERVEROVÝM_KLÍČEM“."

#. Type: note
#. Description
#: ../openssh-server.templates:5001
msgid "The affected host keys are:"
msgstr "Postižené serverové klíče:"

#. Type: note
#. Description
#: ../openssh-server.templates:5001
msgid ""
"User keys may also be affected by this problem. The 'ssh-vulnkey' command "
"may be used as a partial test for this. See /usr/share/doc/openssh-server/"
"README.compromised-keys.gz for more details."
msgstr ""
"Tímto problémem mohou být postiženy také uživatelské klíče. Pro částečnou "
"kontrolu můžete použít příkaz „ssh-vulnkey“. Více informací naleznete v "
"souboru /usr/share/doc/openssh-server/README.compromised-keys.gz."

#~ msgid "Warning: you must create a new host key"
#~ msgstr "Varování: musíte vytvořit nový serverový klíč"

#~ msgid "Warning: telnetd is installed --- probably not a good idea"
#~ msgstr "Varování: je nainstalován telnetd --- to není dobrý nápad"

#~ msgid ""
#~ "I'd advise you to either remove the telnetd package (if you don't "
#~ "actually need to offer telnet access) or install telnetd-ssl so that "
#~ "there is at least some chance that telnet sessions will not be sending "
#~ "unencrypted login/password and session information over the network."
#~ msgstr ""
#~ "Doporučujeme buď odstranit balík telnetd (pokud telnet přístup "
#~ "nepotřebujete), nebo nainstalovat telnetd-ssl, kde je alespoň nějaká "
#~ "šance, že spojení nebudou po síti zasílat nezašifrovaná jména/hesla/"
#~ "informace."

#~ msgid "Warning: rsh-server is installed --- probably not a good idea"
#~ msgstr "Varování: je nainstalován rsh-server --- to není dobrý nápad"

#~ msgid ""
#~ "having rsh-server installed undermines the security that you were "
#~ "probably wanting to obtain by installing ssh. I'd advise you to remove "
#~ "that package."
#~ msgstr ""
#~ "nainstalováním rsh-server si bouráte bezpečnost, kterou jste "
#~ "pravděpodobně chtěli dosáhnout instalací ssh. Doporučujeme tento balík "
#~ "odstranit."

#~ msgid "Do you want ssh-keysign to be installed SUID root?"
#~ msgstr "Chcete ssh-keysign nainstalovat jako SUID root?"

#~ msgid ""
#~ "You have the option of installing the ssh-keysign helper with the SUID "
#~ "bit set."
#~ msgstr ""
#~ "Můžete si vybrat, zda chcete nainstalovat ssh-keysign s nastaveným SUID "
#~ "bitem."

#~ msgid ""
#~ "If you make ssh-keysign SUID, you will be able to use SSH's Protocol 2 "
#~ "host-based authentication."
#~ msgstr ""
#~ "Pokud nastavíte ssh-keysign SUID, můžete používat „host-based“ "
#~ "autentizaci protokolu verze 2."

#~ msgid ""
#~ "If in doubt, I suggest you install it with SUID. If it causes problems "
#~ "you can change your mind later by running:  dpkg-reconfigure ssh"
#~ msgstr ""
#~ "Pokud jste na pochybách, doporučujeme SUID bit povolit. Pokud zaznamenáte "
#~ "problémy, můžete nastavení změnit spuštěním:  dpkg-reconfigure ssh"

#~ msgid "Allow SSH protocol 2 only"
#~ msgstr "Povolit pouze SSH protokol verze 2"

#~ msgid ""
#~ "This version of OpenSSH supports version 2 of the ssh protocol, which is "
#~ "much more secure. Disabling ssh 1 is encouraged, however this will slow "
#~ "things down on low end machines and might prevent older clients from "
#~ "connecting (the ssh client shipped with \"potato\" is affected)."
#~ msgstr ""
#~ "Tato verze OpenSSH podporuje ssh protokol ve verzi 2, který je mnohem "
#~ "bezpečnější. Je dobré ssh verze 1 zakázat, nicméně na slabších počítačích "
#~ "se projeví zpomalení a také tím znemožníte přihlášení starších klientů "
#~ "(například těch z Debianu 2.2)."

#~ msgid ""
#~ "Also please note that keys used for protocol 1 are different so you will "
#~ "not be able to use them if you only allow protocol 2 connections."
#~ msgstr ""
#~ "Také si všimněte, že klíče protokolu verze 1 jsou odlišné a pokud "
#~ "povolíte pouze protokol verze 2, nebudete je moci použít. "

#~ msgid ""
#~ "If you later change your mind about this setting, README.Debian has "
#~ "instructions on what to do to your sshd_config file."
#~ msgstr ""
#~ "Pokud se později rozhodnete jinak, v README.Debian se nachází přesný "
#~ "návod, jak upravit soubor sshd_config."

#~ msgid "ssh2 keys merged in configuration files"
#~ msgstr "Klíče ssh2 v konfiguračních souborech byly spojeny"

#~ msgid ""
#~ "As of version 3 OpenSSH no longer uses separate files for ssh1 and ssh2 "
#~ "keys. This means the authorized_keys2 and known_hosts2 files are no "
#~ "longer needed. They will still be read in order to maintain backwards "
#~ "compatibility"
#~ msgstr ""
#~ "OpenSSH verze 3 již nepoužívá oddělené soubory pro klíče verze ssh1 a "
#~ "ssh2. To znamená, že soubory authorized_keys2 a known_hosts2 již nejsou "
#~ "potřeba, ovšem z důvodů zachování zpětné kompatibility jsou stále "
#~ "načítány."

#~ msgid "NOTE: Forwarding of X11 and Authorization disabled by default."
#~ msgstr "POZNÁMKA: Autorizace a přesměrování X11 je standardně vypnuto."

#~ msgid ""
#~ "For security reasons, the Debian version of ssh has ForwardX11 and "
#~ "ForwardAgent set to ``off'' by default."
#~ msgstr ""
#~ "Z bezpečnostních důvodů má verze ssh v Debianu standardně nastavené "
#~ "ForwardX11 a ForwardAgent na hodnotu „off“."

#~ msgid ""
#~ "You can enable it for servers you trust, either in one of the "
#~ "configuration files, or with the -X command line option."
#~ msgstr ""
#~ "Pro servery, kterým důvěřujete, můžete tyto parametry povolit v jednom z "
#~ "konfiguračních souborů, nebo z příkazové řádky parametrem -X."

#~ msgid "More details can be found in /usr/share/doc/ssh/README.Debian"
#~ msgstr "Více naleznete v /usr/share/doc/ssh/README.Debian"

#~ msgid "Do you want to run the sshd server?"
#~ msgstr "Chcete spustit sshd server?"

#~ msgid "This package contains both the ssh client, and the sshd server."
#~ msgstr "Tento balík obsahuje jak klienta ssh, tak server sshd."

#~ msgid ""
#~ "Normally the sshd Secure Shell Server will be run to allow remote logins "
#~ "via ssh."
#~ msgstr ""
#~ "Obvykle se sshd (Secure Shell Server) spouští, aby se vzdálení uživatelé "
#~ "mohli přihlašovat přes ssh."

#~ msgid ""
#~ "If you are only interested in using the ssh client for outbound "
#~ "connections on this machine, and don't want to log into it at all using "
#~ "ssh, then you can disable sshd here."
#~ msgstr ""
#~ "Pokud na tomto počítači chcete využívat pouze ssh klienta pro odchozí "
#~ "spojení, můžete zde sshd zakázat."

#~ msgid "Environment options on keys have been deprecated"
#~ msgstr "Volby prostředí spojené s klíči jsou zakázány"

#~ msgid ""
#~ "This version of OpenSSH disables the environment option for public keys "
#~ "by default, in order to avoid certain attacks (for example, LD_PRELOAD). "
#~ "If you are using this option in an authorized_keys file, beware that the "
#~ "keys in question will no longer work until the option is removed."
#~ msgstr ""
#~ "Pro zamezení určitých typů útoků (např. LD_PRELOAD), tato verze OpenSSH "
#~ "standardně zabraňuje používat volbu prostředí u veřejných klíčů. Pokud "
#~ "tuto volbu používáte v souboru authorized_keys, tak postižené klíče "
#~ "nebudou fungovat, dokud jim tuto volbu nesmažete."

#~ msgid ""
#~ "To re-enable this option, set \"PermitUserEnvironment yes\" in /etc/ssh/"
#~ "sshd_config after the upgrade is complete, taking note of the warning in "
#~ "the sshd_config(5) manual page."
#~ msgstr ""
#~ "Pro znovupovolení této volby si po aktualizaci přečtěte varování v "
#~ "manuálové stránce sshd_config(5) a v souboru /etc/ssh/sshd_config zadejte "
#~ "„PermitUserEnvironment yes“."

--- End Message ---
--- Begin Message ---
Source: openssh
Source-Version: 1:4.7p1-11

We believe that the bug you reported is fixed in the latest version of
openssh, which is due to be installed in the Debian FTP archive:

openssh-client-udeb_4.7p1-11_i386.udeb
 to pool/main/o/openssh/openssh-client-udeb_4.7p1-11_i386.udeb
openssh-client_4.7p1-11_i386.deb
 to pool/main/o/openssh/openssh-client_4.7p1-11_i386.deb
openssh-server-udeb_4.7p1-11_i386.udeb
 to pool/main/o/openssh/openssh-server-udeb_4.7p1-11_i386.udeb
openssh-server_4.7p1-11_i386.deb
 to pool/main/o/openssh/openssh-server_4.7p1-11_i386.deb
openssh_4.7p1-11.diff.gz
 to pool/main/o/openssh/openssh_4.7p1-11.diff.gz
openssh_4.7p1-11.dsc
 to pool/main/o/openssh/openssh_4.7p1-11.dsc
ssh-askpass-gnome_4.7p1-11_i386.deb
 to pool/main/o/openssh/ssh-askpass-gnome_4.7p1-11_i386.deb
ssh-krb5_4.7p1-11_all.deb
 to pool/main/o/openssh/ssh-krb5_4.7p1-11_all.deb
ssh_4.7p1-11_all.deb
 to pool/main/o/openssh/ssh_4.7p1-11_all.debA summary of the changes between this version and the previous one is
attached.

Thank you for reporting the bug, which will now be closed. If you
have further comments please address them to 481624@bugs.debian.org,
and the maintainer will reopen the bug report if appropriate.

Debian distribution maintenance software
pp.
Colin Watson <cjwatson@debian.org> (supplier of updated openssh package)

(This message was generated automatically at their request; if you
believe that there is a problem with it please contact the archive
administrators by mailing ftpmaster@debian.org)


-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1

Format: 1.8
Date: Mon, 26 May 2008 12:21:39 +0100
Source: openssh
Binary: openssh-client openssh-server ssh ssh-krb5 ssh-askpass-gnome openssh-client-udeb openssh-server-udeb
Architecture: source all i386
Version: 1:4.7p1-11
Distribution: unstable
Urgency: low
Maintainer: Debian OpenSSH Maintainers <debian-ssh@lists.debian.org>
Changed-By: Colin Watson <cjwatson@debian.org>
Description: 
 openssh-client - secure shell client, an rlogin/rsh/rcp replacement
 openssh-client-udeb - secure shell client for the Debian installer (udeb)
 openssh-server - secure shell server, an rshd replacement
 openssh-server-udeb - secure shell server for the Debian installer (udeb)
 ssh    - secure shell client and server (metapackage)
 ssh-askpass-gnome - interactive X program to prompt users for a passphrase for ssh-ad
 ssh-krb5  - secure shell client and server (transitional package)
Closes: 480020 481018 481151 481187 481398 481530 481576 481591 481596 481621 481624 481676 481721 481781 481836 481870 481876 482341 482464 482548 482808 482887
Changes: 
 openssh (1:4.7p1-11) unstable; urgency=low
 .
  * Make init script depend on $syslog, and fix some other dependency
   glitches (thanks, Petter Reinholdtsen; closes: #481018).
  * Remove 0 and 6 from Default-Stop in init script (thanks, Kel Modderman;
   closes: #481151).
  * Restore OOM killer adjustment for child processes (thanks, Vaclav Ovsik;
   closes: #480020).
  * Allow building with heimdal-dev (LP: #125805).
 .
  * Check RSA1 keys without the need for a separate blacklist. Thanks to
   Simon Tatham for the idea.
  * Generate two keys with the PID forced to the same value and test that
   they differ, to defend against recurrences of the recent Debian OpenSSL
   vulnerability.
  * Recommend openssh-blacklist from openssh-client (closes: #481187).
  * Recommend openssh-blacklist-extra from openssh-client and
   openssh-server.
  * Make ssh-vulnkey report the file name and line number for each key
   (thanks, Heiko Schlittermann and Christopher Perry; closes: #481398).
  * Check for blacklists in /usr/share/ssh/ as well as /etc/ssh/ (see
   #481283).
  * Log IP addresses of hosts attempting to use blacklisted keys (closes:
   #481721).
  * Incorporate various ssh-vulnkey suggestions from Hugh Daniel:
   - Add -v (verbose) option, and don't print output for keys that have a
    blacklist file but that are not listed unless in verbose mode.
   - Move exit status documentation to a separate section.
   - Document key status descriptions.
   - Add key type to output.
   - Fix error output if ssh-vulnkey fails to read key files, with the
    exception of host keys unless -a was given.
   - In verbose mode, output the name of each file examined.
  * Handle leading IP addresses in ssh-vulnkey input (LP: #230497).
  * Fix various ssh-vulnkey problems pointed out by Solar Designer:
   - Fix some buffer handling inconsistencies.
   - Use xasprintf to build user key file names, avoiding truncation
    problems.
   - Drop to the user's UID when reading user keys with -a.
   - Use EUID rather than UID when run with no file names and without -a.
   - Reword "Unknown (no blacklist information)" to "Unknown (blacklist
    file not installed)".
 .
  * Fix typo in ssh/vulnerable_host_keys message (thanks, Esko Arajärvi).
  * debconf template translations:
   - Update Finnish (thanks, Esko Arajärvi; closes: #481530).
   - Update French (thanks, Christian Perrier; closes: #481576).
   - Update Norwegian Bokmål (thanks, Bjørn Steensrud; closes: #481591).
   - Update Galician (thanks, Jacobo Tarrio; closes: #481596).
   - Update Japanese (thanks, Kenshi Muto; closes: #481621).
   - Update Czech (thanks, Miroslav Kure; closes: #481624).
   - Update German (thanks, Helge Kreutzmann; closes: #481676).
   - Update Portuguese (thanks, Ricardo Silva; closes: #481781).
   - Update Basque (thanks, Piarres Beobide; closes: #481836).
   - Update Bulgarian (thanks, Damyan Ivanov; closes: #481870).
   - Update Vietnamese (thanks, Clytie Siddall; closes: #481876).
   - Update Spanish (thanks, Javier Fernandez-Sanguino Peña; closes:
    #482341).
   - Update Turkish (thanks, Mert Dirik; closes: #482548).
   - Update Russian (thanks, Yuri Kozlov; closes: #482887).
   - Update Swedish (thanks, Martin Bagge; closes: #482464).
   - Update Italian (thanks, Luca Monducci; closes: #482808).
Checksums-Sha1: 
 76b1ec02be086629c98f629d6d955688f389742e 1504 openssh_4.7p1-11.dsc
 3b2959ca6e5f5a29a9a3332afbc373f4d9ea6ba1 213899 openssh_4.7p1-11.diff.gz
 841ac47f237a0cc7e35549f58194ea26481d52e5 1046 ssh_4.7p1-11_all.deb
 be9ffaa00bb7d6037a868004868fec4bf23b4977 89540 ssh-krb5_4.7p1-11_all.deb
 8d24567122a77c3b48721c1c2e25429d19ae8ef0 710256 openssh-client_4.7p1-11_i386.deb
 c7dde9059563f8bc16ba502654b9a3e01bdc0cb3 255818 openssh-server_4.7p1-11_i386.deb
 4dd4df4eede7f78e1dfa767ecde8ddb74b873c6f 97016 ssh-askpass-gnome_4.7p1-11_i386.deb
 967716d18bd41be43b721144a1875dcd825904f9 159278 openssh-client-udeb_4.7p1-11_i386.udeb
 34167fced5733b4b96fa58e905da8a5a43bb2978 171868 openssh-server-udeb_4.7p1-11_i386.udeb
Checksums-Sha256: 
 e9a2c8a80c176251abcfe45152f4995ef65687affce4258b4912af274d1f2076 1504 openssh_4.7p1-11.dsc
 ba7b4dfb8cc3c6c8b7c0cd18159494d1ac0ffd0268c8cc9719ab8e295ed92aeb 213899 openssh_4.7p1-11.diff.gz
 eab5678692328983fd994422a238eb8efc63af0ea78979cb6d41bdbaf5719b59 1046 ssh_4.7p1-11_all.deb
 edd24d6460b2265f1834a5401d77ec441439441e4a5d9891725ba921f24e4c45 89540 ssh-krb5_4.7p1-11_all.deb
 316696398e1e68ff5dc5b9a72d3311c81eb74bd33178a4da49b8ca0558088e94 710256 openssh-client_4.7p1-11_i386.deb
 6197f0b02518032e3b880d202ae13dcf40a8a96202949d8b3a3f7465b2685068 255818 openssh-server_4.7p1-11_i386.deb
 16c15308fc7acc3fea14530d48932d2c7a6f8959549e90177741d7f6ec40cf47 97016 ssh-askpass-gnome_4.7p1-11_i386.deb
 8089a5f2157d5f3e2e000a6a347e3df97ac7db3ebe86d4e9c696180676d43898 159278 openssh-client-udeb_4.7p1-11_i386.udeb
 914ab3652e358c67f57e9c4a6a7f372915fadd3fae9269a2b8440b495f3b7294 171868 openssh-server-udeb_4.7p1-11_i386.udeb
Files: 
 004e8ca11e79bf3d792b3ba47bf3458d 1504 net standard openssh_4.7p1-11.dsc
 334a00e4a6c26267baf18c0cbccae511 213899 net standard openssh_4.7p1-11.diff.gz
 b8ce184ff75db4a81aa30134b66511ed 1046 net extra ssh_4.7p1-11_all.deb
 4a4bcb8a4cb7c764c91a65f18d25ca0d 89540 net extra ssh-krb5_4.7p1-11_all.deb
 2689b5c1c12e5dc606ee4456fe157243 710256 net standard openssh-client_4.7p1-11_i386.deb
 8b5cdca372a689386d0b0899aa34488c 255818 net optional openssh-server_4.7p1-11_i386.deb
 7f2cbdfa0bdf5830ddfaca2a74e2d84b 97016 gnome optional ssh-askpass-gnome_4.7p1-11_i386.deb
 55f51aaecf030f5a55de169d753d6bae 159278 debian-installer optional openssh-client-udeb_4.7p1-11_i386.udeb
 910f47b9d5daf20fd75c95c71b7daca7 171868 debian-installer optional openssh-server-udeb_4.7p1-11_i386.udeb
Package-Type: udeb

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.4.6 (GNU/Linux)
Comment: Colin Watson <cjwatson@debian.org> -- Debian developer

iD8DBQFIOrp79t0zAhD6TNERAmB/AJ4sVohXeElqjT1BReSdXEUKyV0pLACfWhYc
EU34xsMUE8Ran05CZsZFlQw=
=hfCS
-----END PGP SIGNATURE-------- End Message ---

Reply to: