[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Bug#481530: openssh: Once more updatedPackage: openssh
Followup-For: Bug #481530

Attached file fi.po is up-to-date with the latest changes. Please use it 
instead of the earlier one.

Cheers,
Esko Arajärvi
# translation of fi.po to Finnish
# openssh translation
#
#  Translators, if you are not familiar with the PO format, gettext
#  documentation is worth reading, especially sections dedicated to
#  this format, e.g. by running:
#     info -n '(gettext)PO Files'
#     info -n '(gettext)Header Entry'
#
#  Some information specific to po-debconf are available at
#      /usr/share/doc/po-debconf/README-trans
#     or http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/README-trans
#
#  Developers do not need to manually edit POT or PO files.
#
# Matti Pöllä <mpo@iki.fi>, 2004-2005.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: openssh\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: openssh@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2008-05-17 13:58+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2008-05-17 16:38+0200\n"
"Last-Translator: Esko Arajärvi <edu@iki.fi>\n"
"Language-Team: Finnish <debian-l10n-finnish@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../openssh-server.templates:1001
msgid "Generate a new configuration file for OpenSSH?"
msgstr "Luodaanko OpenSSH:lle uusi asetustiedosto?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../openssh-server.templates:1001
msgid "This version of OpenSSH has a considerably changed configuration file from the version shipped in Debian 'Potato', which you appear to be upgrading from. This package can now generate a new configuration file (/etc/ssh/sshd.config), which will work with the new server version, but will not contain any customizations you made with the old version."
msgstr "Tämän OpenSSH:n version käyttämän asetustiedoston muoto poikkeaa huomattavasti Debianin ”Potato”-julkaisun mukana toimitetusta versiosta, jota olet päivittämässä. Uusi asetustiedosto (/etc/ssh/sshd.config) voidaan luoda nyt. Uudet asetukset toimivat uuden palvelinversion kanssa, mutta vanhaan versioon itse tehdyt muokkaukset menetetään."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../openssh-server.templates:1001
msgid "Please note that this new configuration file will set the value of 'PermitRootLogin' to 'yes' (meaning that anyone knowing the root password can ssh directly in as root). Please read the README.Debian file for more details about this design choice."
msgstr "Uudessa asetustiedostossa muuttujan ”PermitRootLogin” arvo on ”yes” (tarkoittaen, että kuka tahansa pääkäyttäjän salasanan tietävä voi kirjautua suoraan ssh:n avulla pääkäyttäjänä). Lisätietoja tästä valinnasta löytyy (englanniksi) tiedostosta README.Debian."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../openssh-server.templates:1001
msgid "It is strongly recommended that you choose to generate a new configuration file now."
msgstr "Uuden asetustiedoston luominen nyt on erittäin suositeltavaa."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../openssh-server.templates:2001
msgid "Do you want to risk killing active SSH sessions?"
msgstr "Haluatko ottaa riskin, että aktiiviset SSH-istunnot tapetaan?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../openssh-server.templates:2001
msgid "The currently installed version of /etc/init.d/ssh is likely to kill all running sshd instances. If you are doing this upgrade via an SSH session, you're likely to be disconnected and leave the upgrade procedure unfinished."
msgstr "Tiedoston /etc/init.d/ssh asennettuna oleva versio tappaa todennäköisesti kaikki käynnissä olevat sshd-prosessit. Jos teet tätä päivitystä ssh-yhteyden yli, yhteytesi luultavasti katkeaa ja päivitysprosessi keskeytyy."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../openssh-server.templates:2001
msgid "This can be fixed by manually adding \"--pidfile /var/run/sshd.pid\" to the start-stop-daemon line in the stop section of the file."
msgstr "Tämä voidaan korjata lisäämällä merkkijono ”--pidfile /var/run/sshd.pid” kyseisen tiedoston stop-osion start-stop-daemon-riville."

#. Type: note
#. Description
#: ../openssh-server.templates:3001
msgid "New host key mandatory"
msgstr "Uusi järjestelmäavain pakollinen"

#. Type: note
#. Description
#: ../openssh-server.templates:3001
msgid "The current host key, in /etc/ssh/ssh_host_key, is encrypted with the IDEA algorithm. OpenSSH can not handle this host key file, and the ssh-keygen utility from the old (non-free) SSH installation does not appear to be available."
msgstr "Olemassa oleva järjestelmäavain /etc/ssh/ssh_host_key on salattu IDEA-algoritmilla. OpenSSH ei voi käsitellä tätä järjestelmäavaintiedostoa, eikä vanhan (ei-vapaan) SSH-asennuksen ssh-keygen-ohjelmaa löydy."

#. Type: note
#. Description
#: ../openssh-server.templates:3001
msgid "You need to manually generate a new host key."
msgstr "Uuden järjestelmäavaimen (host key) luominen on tarpeen."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../openssh-server.templates:4001
msgid "Disable challenge-response authentication?"
msgstr "Poistetaanko haaste-vaste-autentikointi käytöstä?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../openssh-server.templates:4001
msgid "Password authentication appears to be disabled in the current OpenSSH server configuration. In order to prevent users from logging in using passwords (perhaps using only public key authentication instead) with recent versions of OpenSSH, you must disable challenge-response authentication, or else ensure that your PAM configuration does not allow Unix password file authentication."
msgstr "OpenSSH-palvelimen nykyisissä asetuksissa salasana-autentikointi näyttää olevan poissa käytöstä. Estääksesi kirjautumiset salasanaa käyttäen (esim. salliaksesi kirjautumisen vain julkista avainta käyttäen), OpenSSH:n uusissa versioissa haaste-vaste-autentikointi tulee poistaa käytöstä tai muutoin varmistaa, että PAM-asetukset eivät salli Unixin salasanatiedostoon perustuvaa autentikointia."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../openssh-server.templates:4001
msgid "If you disable challenge-response authentication, then users will not be able to log in using passwords. If you leave it enabled (the default answer), then the 'PasswordAuthentication no' option will have no useful effect unless you also adjust your PAM configuration in /etc/pam.d/ssh."
msgstr "Jos poistat haaste-vaste-autentikoinnin käytöstä, käyttäjät eivät voi kirjautua käyttäen salasanaa. Jos jätät sen päälle (oletus), asetuksella ”PasswordAuthentication no” ei ole vaikutusta, ellet muuta myös PAM-asetuksia tiedostossa /etc/pam.d/ssh."

#. Type: note
#. Description
#: ../openssh-server.templates:5001
msgid "Vulnerable host keys will be regenerated"
msgstr "Haavoittuvaiset järjestelmäavaimet luodaan uudelleen"

#. Type: note
#. Description
#: ../openssh-server.templates:5001
msgid "Some of the OpenSSH server host keys on this system were generated with a version of OpenSSL that had a broken random number generator. As a result, these host keys are from a well-known set, are subject to brute-force attacks, and must be regenerated."
msgstr "Jotkin tämän järjestelmän OpenSSH-palvelimen järjestelmäavaimista on luotu OpenSSL:n versiolla, jossa oli rikkinäinen satunnaislukugeneraattori. Tämän tuloksena nämä avaimet voidaan murtaa järjestelmällisellä läpikäynnillä ja ne tulee vaihtaa."

#. Type: note
#. Description
#: ../openssh-server.templates:5001
msgid "Users of this system should be informed of this change, as they will be prompted about the host key change the next time they log in. Use 'ssh-keygen -l -f HOST_KEY_FILE' after the upgrade to print the fingerprints of the new host keys."
msgstr "Järjestelmän käyttäjille tulisi tiedottaa tästä muutoksesta, koska heitä pyydetään hyväksymään muuttunut järjestelmäavain, kun he seuraavan kerran kirjautuvat järjestelmään. Komennolla ”ssh-keygen -l -f HOST_KEY_FILE” voidaan tulostaa uusien järjestelmäavainten sormenjäljet päivityksen jälkeen."

#. Type: note
#. Description
#: ../openssh-server.templates:5001
msgid "The affected host keys are:"
msgstr "Järjestelmäavaimet, joihin tämä vaikuttaa:"

#. Type: note
#. Description
#: ../openssh-server.templates:5001
msgid "User keys may also be affected by this problem. The 'ssh-vulnkey' command may be used as a partial test for this. See /usr/share/doc/openssh-server/README.compromised-keys.gz for more details."
msgstr "Tämä ongelma saattaa vaikuttaa myös käyttäjien avaimiin. Komennolla ”ssh-vulnkey” voidaan osittain testata tätä. Tiedostossa /usr/share/doc/openssh-server/README.compromised-keys.gz on lisätietoja."


Reply to: