[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Bản dịch: intro/help.wml: Giúp Debian bằng cách nào?Hi,
Mời các bạn đọc và đóng góp ý kiến cho bản dịch[1]. Xem online tại
<https://www.debian.org/intro/help>.

[1]
<https://anonscm.debian.org/viewvc/webwml/webwml/vietnamese/intro/help.wml?revision=1.1&view=markup>
-- 
Trần Ngọc Quân.


Reply to: