[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Dịch tin dự án Debian thứ 3 năm 2016On 29/07/2016 10:05, Giap Tran wrote:
> On 07/29/2016 07:36 AM, Trần Ngọc Quân wrote:
>> Bạn nào nhận dịch bản tin này[1] không?
> Em nhận anh ạ.
>> Bản tin sẽ xuất bản vào khoảng 19:45 UTC.
> Nhưng em không thể dịch nhanh được, :( . Chậm trễ được không anh
>
Thoải mái mà, bài này cũng khá dài. Cũng nên theo dõi kho CVS ở bên
webwml[1], vì khi xuất bản họ chuyển sang đây và có thể sửa chữa đôi chút.

[1]
<http://anonscm.debian.org/viewvc/webwml/webwml/english/News/weekly/2016/>

-- 
Trần Ngọc Quân.


Reply to: