[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Dịch tin dự án Debian thứ 3 năm 2016Chào,

Bạn nào nhận dịch bản tin này[1] không?

Bản tin sẽ xuất bản vào khoảng 19:45 UTC.

[1]
<http://anonscm.debian.org/cgit/publicity/dpn.git/tree/en/2016/03/index.wml>

-- 
Trần Ngọc Quân.


Reply to: