[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Dịch từ Diversity StatementOn 12/07/2016 16:12, Minh Le wrote:
Theo em, có thể dịch là *Cam kết về tính đa dạng*
Anh thấy sao?
Có vẻ ổn đấy.
Đã cập nhật index[1], dịch trang diverstity[2] và commit[3]. Chắc chờ đến khoảng chiều nay thì trang web sẽ cập nhật.

[1] <https://www.debian.org/intro/>
[2] <https://www.debian.org/intro/diversity>
[3] <http://anonscm.debian.org/viewvc/webwml/webwml/vietnamese/intro/diversity.wml?revision=1.1&view=markup>
-- 
Trần Ngọc Quân.

Reply to: