[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Dịch từ Diversity StatementTheo em, có thể dịch là *Cam kết về tính đa dạng* 
Anh thấy sao?

:-)

Vào 14:51 Ngày 12 tháng 07 năm 2016, Trần Ngọc Quân <vnwildman@gmail.com> đã viết:
Hi,

Dịch cụm từ "Diversity Statement"[1] thế nào nhỉ? Ai chỉ giúp!

[1] <https://www.debian.org/intro/diversity>


--
Trần Ngọc Quân.
--
Le Thi Minh (Ms.)
The Center for Culture and Sports of Hoi An city
Cell: +84 (0) 90 520 1061
*Life is beautiful.

Reply to: