[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Vietnamese translation for jessie-releaseHello again,
Here is the draft. Please commit.
Thanks,

-- 
Trần Ngọc Quân.

#use wml::debian::news
#use wml::debian::translation-check translation="1.1" maintainer="Trần Ng�c Quân <vnwildman@gmail.com>"

<define-tag pagetitle>Ä?ã phát hành Debian 8 <q>Jessie</q></define-tag>
<define-tag release_date>2015-04-25</define-tag>


<p>Sau 24 tháng n� lực phát tri�n, dự án Debian
hãnh diá»?n giá»?i thiá»?u phiên bản á»?n Ä?á»?nh 8 (tên mã <q>Jessie</q>)
cái mà sẽ Ä?ược há»? trợ trong vòng 5 nÄ?m tá»?i nhá»? công viá»?c của nhóm
<a href="http://security-team.debian.org/";>Bảo mật Debian </a>
và <a href="https://wiki.debian.org/LTS";>H� trợ dài hạn Debian</a>.
</p>

## TOOO: d-i UEFI support

<p>Phiên bản Debian má»?i bao gá»?m nhiá»?u thay Ä?á»?i thú vụ nhÆ° là
<a href="https://www.debian.org/News/weekly/2014/11/#Deb_GLIBC";>Debian
quay trá»? lại dùng glibc sau khi hòa trá»?n vá»?i eglibc</a> và bá»? cài Ä?ặt
Ä?ã Ä?ược tÄ?ng cÆ°á»?ng.</p>

<p>Jessie xuất xÆ°á»?ng cùng vá»?i há»? thá»?ng khá»?i tạo mặc Ä?á»?nh má»?i, systemd.
Há»? thá»?ng khá»?i tạo systemd cung cấp nhiá»?u Ä?ặc tính thú vá»? nhÆ° là thá»?i gian
khá»?i Ä?á»?ng nhanh hÆ¡n, cgroups cho các dá»?ch vụ, có khả nÄ?ng phân tích các bá»?
phận của các dá»?ch vụ. Há»? thá»?ng khá»?i Ä?á»?ng "sysvinit" có sẵn cÅ©ng vẫn
dùng Ä?ược trên Jessie.
</p>

<p>Trong suá»?t hai nÄ?m qua, các thành viên của dá»± án Debian cÅ©ng Ä?ã
phải làm má»?t sá»? công viá»?c không liên quan Ä?ến ý tÆ°á»?ng. Má»?t trong sá»? Ä?ó là <a
href="https://www.debian.org/News/weekly/2013/14/#sources";>làm sao Ä?á»? duyá»?t
má»?i mã nguá»?n Ä?ược xuất xÆ°á»?ng bá»?i Debian</a> hiá»?n sẵn sàng tại
<a href="https://sources.debian.net";>sources.debian.net</a>. Dĩ nhiên,
v�i vi�c có hơn 20,000 gói ngu�n, nó có th� hơi làm nản chí bạn khi tìm gói
chính xác mình mong mu�n. Do vậy, chúng tôi cũng rất vui lòng gi�i thi�u
<a href="https://www.debian.org/News/weekly/2014/17/#DCS";>Tìm kiếm mã ngu�n Debian</a>,
sẵn sàng tại <a href="https://codesearch.debian.net/";>codesearch.debian.net</a>.</p>

<p>
Bản phát hành này bao g�m nhi�u cập nhật, như là:
</p>
<ul>
<li>Apache 2.4.10</li>
<li>Asterisk 11.13.1</li>
<li>GIMP 2.8.14</li>
<li>phiên bản Ä?ã cập nhật của môi trÆ°á»?ng máy tính Ä?á»? bàn GNOME 3.14</li>
<li>GNU Compiler Collection 4.9.2</li>
<li>Icedove 31.6.0 (phiên bản không th� ch�c thủng của Mozilla Thunderbird)</li>
<li>Iceweasel 31.6.0esr (phiên bản không th� ch�c thủng của Mozilla Firefox)</li>
<li>KDE Plasma Workspaces và KDE Applications 4.11.13</li>
#<li>kFreeBSD kernel 8.3 và 9.0</li>
<li>LibreOffice 4.3.3</li>
<li>Linux 3.16.7-ctk9</li>
<li>MariaDB 10.0.16 và MySQL 5.5.42</li>
<li>Nagios 3.5.1</li>
<li>OpenJDK 7u75</li>
<li>Perl 5.20.2</li>
<li>PHP 5.6.7</li>
<li>PostgreSQL 9.4.1</li>
<li>Python 2.7.9 và 3.4.2</li>
<li>Samba 4.1.17</li>
<li>Tomcat 7.0.56 và 8.0.14</li>
<li>Xen Hypervisor 4.4.1</li>
<li>môi trÆ°á»?ng máy tính Ä?á»? bàn Xfce 4.12</li>
<li>hÆ¡n 43,000 gói phần má»?m sẵn dùng khác nữa, Ä?ược biên dá»?ch từ 20,100 gói nguá»?n.</li>
</ul>

<p>
Vá»?i sá»± lá»±a chá»?n rất nhiá»?u gói phần má»?m, Debian má»?t lần nữa lại Ä?úng
vá»?i mục Ä?ích của nó là trá»? thành há»? Ä?iá»?u hành toàn cầu. Nó thích hợp cho
nhiá»?u trÆ°á»?ng hợp khác nhau: từ máy tính Ä?á»? bàn Ä?ến máy tính xách xách tay;
từ máy chủ phát triá»?n Ä?ến há»? thá»?ng cụm máy tính; và cho máy chủ cÆ¡ sá»? dữ liá»?u, web, hay
lÆ°u trữ dữ liá»?u. Cùng lúc Ä?ó, các ná»? lá»±c Ä?ảm bảo chất lượng bá»? xung
nhÆ° là tá»± Ä?á»?ng quá trình cài Ä?ặt và kiá»?m tra nâng cấp cho má»?i gói
trong kho của Debian Ä?á»? chắc chắn rằng <q>Jessie</q> hoàn thành nhiá»?m vụ
nhÆ° kỳ vá»?ng rằng ngÆ°á»?i dùng có má»?t bản phát hành Debian á»?n Ä?á»?nh. Nó vững nhÆ° Ä?á
và phải trải qua những ki�m nghi�m khắc nghi�t.
</p>

<p>
Bạn có thá»? cài Ä?ặt Debian trên các máy tính từ
há»? thá»?ng cầm tay Ä?ến siêu máy tính, và gần nhÆ° má»?i thứ nằm trong khoảng Ä?ó.

Có tá»?ng cá»?ng mÆ°á»?i kiến trúc Ä?ã Ä?ược há»? trợ: 32-bít PC / Intel IA-32
(<code>i386</code>), 64-bít PC / Intel EM64T / x86-64
(<code>amd64</code>), Motorola/IBM PowerPC (<code>powerpc</code> cho
phần cứng cũ hơn và <code>ppc64el</code> cho ki�u 64-bít
(little-endian) m�i), MIPS (<code>mips</code> (big-endian) và
<code>mipsel</code> (little-endian)), IBM S/390 (64-bít
<code>s390x</code>), và ARM EABI (<code>armel</code> cho
phần cứng cũ, <code>armhf</code> cho phần cứng m�i dùng
xá»­ lý sá»? thá»±c dấu chấm Ä?á»?ng và <code>arm64</code> cho phần cứng 64-bít).
</p>

<p>
Bạn mu�n thử dùng ư?
<br />
Nếu Ä?Æ¡n giản bạn chá»? muá»?n thá»­ mà không cài Ä?ặt vào máy tính, vậy thì bạn có thá»?
dùng ảnh Ä?ặc biá»?t, Ä?ược biết Ä?ến là ảnh dùng trá»±c tiếp, sẵn dùng cho CD, Ä?Ä©a USB,
và cài Ä?ặt dùng mạng. TrÆ°á»?c tiên, những ảnh này chá»? Ä?ược cung cấp cho kiến trúc
<code>amd64</code> và <code>i386</code>. Nó cÅ©ng có thá»? dùng Ä?á»? làm ảnh Ä?á»?
cài Ä?ặt Debian. Thông tin thêm nữa có thá»? tìm tại
<a href="http://live.debian.net/";>trang chủ Debian Live</a>.
</p>

<p>
Nếu bạn không mu�n cách như trên mà lại mu�n cài nó trực tiếp, thế thì bạn có th�
có nhiá»?u lá»±a chá»?n khác nhau nhÆ° là Ä?Ä©a Blu-ray, DVD, CD, và Ä?Ä©a USB,
hoặc từ mạng. Có nhiá»?u môi trÆ°á»?ng máy tính Ä?á»? bàn &mdash;
GNOME, KDE Plasma Desktop and Applications, Xfce, và LXDE &mdash; Ä?á»? bạn cài
Ä?ặt thông qua ảnh CD; các mong muá»?n có thá»? chá»?n từ trình Ä?Æ¡n khá»?i Ä?á»?ng
của CD/DVD. Thêm vào Ä?ó, các Ä?Ä©a CD và DVD Ä?a kiến trúc sẵn sàng
cái mà há»? trợ cài Ä?ặt nhiá»?u kiến trúc khác nhau từ má»?t Ä?Ä©a Ä?Æ¡n.
Hoặc bạn có thá»? thÆ°á»?ng tạo Ä?Ä©a USB có thá»? khá»?i Ä?á»?ng Ä?ược
(xem <a href="$(HOME)/releases/jessie/installmanual">HÆ°á»?ng dẫn cách cài Ä?ặt</a>
Ä?á»? có thêm thông tin chi tiết).
</p>

<p>
Ảnh Ä?á»? cài Ä?ặt có thá»? tải vá»? thông qua
<a href="$(HOME)/CD/torrent-cd/">bittorrent</a> (cách thức nên dùng),
<a href="$(HOME)/CD/jigdo-cd/#which">jigdo</a>, hay
<a href="$(HOME)/CD/http-ftp/">HTTP</a>; xem
<a href="$(HOME)/CD/">Debian on CDs</a> Ä?á»? biết thêm chi tiết.
Jessie sẽ cÅ©ng sẽ sá»?m sẵn sàng trên Ä?Ä©a DVD, CD-ROM, và Blu-ray từ
<a href="$(HOME)/CD/vendors"> nhi�u nhà cung cấp</a>.
</p>

<p>
Bạn Ä?ã là ngÆ°á»?i dùng Debian và giá»? muá»?n nâng cấp?
<br />
Cập nhật Debian 8 từ bản phát hành trÆ°á»?c Ä?ây, Debian
7 (tên mã <q>Wheezy</q>), Ä?ược tá»± Ä?á»?ng xá»­ lý bá»?i
công cụ quản tr� gói apt-get cho phần l�n các cấu hình.
NhÆ° thÆ°á»?ng lá»?, há»? thá»?ng Debian có thá»? nâng cấp mà không có sai sót gì, Ä?úng chá»?,
mà không có thá»?i gian ngừng bắt buá»?c nào, nhÆ°ng khuyên bạn nên Ä?á»?c
<a href="$(HOME)/releases/jessie/releasenotes">ghi chú phát hành</a> cũng như
<a href="$(HOME)/releases/jessie/installmanual">hÆ°á»?ng dẫn cài Ä?ặt</a>
Ä?á»? biết những phát sinh có thá»? xảy ra, và có hÆ°á»?ng dẫn Ä?ầy Ä?ủ cho viá»?c cài Ä?ặt
và nâng cấp. Ghi chú phát hành sẽ Ä?ược cải thiá»?n hÆ¡n và dá»?ch ra
những ngôn ngữ khác trong những tuần sau khi phát hành.
</p>

<h2>Vài nét v� Debian</h2>

<p>
Debian là há»? Ä?iá»?u hành tá»± do, Ä?ược phát triá»?n bá»?i
hàng ngàn ngư�i tình nguy�n từ khắp nơi trên thế gi�i
những ngư�i làm vi�c cùng nhau thông qua mạng Internet.
Chìa khóa tạo nên sức mạnh cho dự án Debian là dựa trên những ngư�i tình nguy�n,
nó c�ng hiến cho Khế ư�c xã h�i Debian và Phần m�m tự do,
và nó cam kết Ä?Æ°a ra má»?t há»? Ä?iá»?u hành tá»?t nhất có thá»?.
Debian 8 là má»?t bÆ°á»?c quan trá»?ng khác trong Ä?á»?nh hÆ°á»?ng này.
</p>


<h2>Thông tin liên h�</h2>

<p>
Ä?á»? biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang thông tin Ä?iá»?n tá»­ của Debian
tại Ä?á»?a chá»? <a href="$(HOME)/">https://www.debian.org/</a>
hoặc gá»­i thÆ° Ä?iá»?n tá»­ cho &lt;press@debian.org&gt;.
</p>


Reply to: