[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: isdnutils 1:3.25+dfsg1-3: Please update debconf PO translation for the package isdnutilsNgày 2012/09/01 0:22, David Prévot viết:
The deadline for receiving the updated translation is
Wed, 05 Sep 2012 13:20:53 -0400.
Done

--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] ( in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng )
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype:
vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
http://www.facebook.com/nguyenvuhung
Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source:
http://nguyenvuhungvietnam.wordpress.com/
Học tiếng Nhật: http://hoc-tiengnhat.blogspot.com/
Vietnamese LibreOffice: http://libo-vi.blogspot.com/
Mozilla & Firefox tiếng Việt: http://mozilla-vi.blogspot.com/

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited Linux Users' Groups,
Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not*
the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

# Vietnamese Translation for isdnutils.
# Copyright © 2009 Free Software Foundation, Inc.
# Nguyen Vu Hung <vuhung16plus@gmail.com>, 2012
# Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>, 2005-2009.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: isdnutils 1:3.9.20060704-5\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: isdnutils@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2012-08-31 13:10-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2012-09-01 09:28+0700\n"
"Last-Translator: Nguyen Vu Hung <vuhung16plus@gmail.com>\n"
"Language-Team: Du an MOST <du-an-most@lists.hanoilug.org>, Vietnamese <debian-l10n-vietnamese@lists.debian.org>\n"
"Language: vi\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
"X-Generator: LocFactoryEditor 1.8\n"

#. Type: error
#. Description
#: ../ipppd.templates:2001
msgid "ISP dialup configuration already exists"
msgstr "Cấu hình quay sá»? ISP Ä?ã có"

#. Type: error
#. Description
#: ../ipppd.templates:2001
msgid ""
"The device.${IPPP0} and ipppd.${IPPP0} files already exist. Therefore, the "
"ipppd configuration phase won't touch anything there, as it looks like it "
"has already been configured."
msgstr ""
"Hai tập tin « device.${IPPP0} » và « ipppd.${IPPP0} » Ä?ã có. Vì vậy, giai "
"Ä?oạn cấu hình ipppd này sẽ không sá»­a Ä?á»?i gì trong hai tập tin này, có vẻ là "
"nó Ä?ã Ä?ược cấu hình vá»? trÆ°á»?c."

#. Type: error
#. Description
#: ../ipppd.templates:2001
msgid ""
"If it doesn't work yet, and you want to try the automatic configuration, "
"stop all ISDN processes (use \"/etc/init.d/isdnutils stop\"), remove the "
"files mentioned above, and rerun the configuration with \"dpkg-reconfigure "
"ipppd\". After that, restart the ISDN processes with \"/etc/init.d/isdnutils "
"start\"."
msgstr ""
"Nếu nó chÆ°a hoạt Ä?á»?ng Ä?ược, và bạn muá»?n thá»­ tá»± Ä?á»?ng cấu hình, hãy dừng chạy "
"m�i tiến trình ISDN (chạy câu l�nh « etc/init.d/isdnutils stop »), gỡ b� các "
"tập tin nói trên, và chạy lại vi�c cấu hình bằng câu l�nh « dpkg-reconfigure "
"ipppd ». Sau Ä?ó thì khá»?i chạy lại những tiến trình ISDN dùng « /etc/init.d/"
"isdnutils start »."

#. Type: string
#. Description
#: ../ipppd.templates:3001
msgid "Interface to configure:"
msgstr "Giao di�n cần cấu hình:"

#. Type: string
#. Description
#: ../ipppd.templates:3001
msgid "The default setting should be safe for most configurations."
msgstr "Thiết lập mặc Ä?á»?nh vẫn an toàn cho phần lá»?n các cấu hình."

#. Type: string
#. Description
#: ../ipppd.templates:3001
msgid ""
"However, if you have special requirements or want to choose to configure "
"another interface, please enter it here."
msgstr ""
"Tuy nhiên, nếu bạn có nhu cầu Ä?ặc biá»?t hoặc muá»?n cấu hình má»?t giao diá»?n "
"khác, hãy nhập vào Ä?ây."

#. Type: string
#. Description
#: ../ipppd.templates:3001
msgid "Leave the field blank if you do not want to configure anything now."
msgstr "Không mu�n cấu hình gì ngay thì b� tr�ng."

#. Type: error
#. Description
#: ../ipppd.templates:4001
msgid "Invalid interface name"
msgstr "Sai Ä?ặt tên giao diá»?n"

#. Type: error
#. Description
#: ../ipppd.templates:4001
msgid ""
"Valid interface names begin with \"ippp\" followed by a number between 0 and "
"63."
msgstr ""
"Tên giao diá»?n Ä?úng chứa « ippp » và má»?t sá»? từ 0 Ä?ến 63, v.d. « ippp3 »."

#. Type: string
#. Description
#: ../ipppd.templates:5001
msgid "ISP's telephone number:"
msgstr "Sá»? Ä?iá»?n thoại của ISP:"

#. Type: string
#. Description
#: ../ipppd.templates:5001
msgid ""
"At least one phone number has to be dialed in order to connect to an "
"Internet service provider (ISP)."
msgstr ""
"Ä?á»? kết ná»?i Ä?ến nhà cung cấp dá»?ch vụ Internet (ISP) thì cần phải quay ít nhất "
"má»?t sá»? Ä?iá»?n thoại."

#. Type: string
#. Description
#: ../ipppd.templates:5001
msgid ""
"Please enter that telephone number here, including dialing prefixes, area "
"codes, and so on, but without any spaces."
msgstr ""
"á»? Ä?ây thì gõ sá»? Ä?iá»?n thoại Ä?ó, gá»?m có tiá»?n tá»? quá»?c tế hay vùng, mà không có "
"dấu cách nào."

#. Type: string
#. Description
#: ../ipppd.templates:5001
msgid ""
"Multiple telephone numbers may be entered and should be separated by spaces."
msgstr "CÅ©ng có thá»? nhập nhiá»?u sá»? Ä?iá»?n thoại, Ä?á»?nh giá»?i bằng dấu cách."

#. Type: string
#. Description
#: ../ipppd.templates:5001
msgid "Leave the field blank if you want to configure the connection manually."
msgstr "B� tr�ng trư�ng này nếu bạn mu�n tự cấu hình kết n�i."

#. Type: string
#. Description
#: ../ipppd.templates:6001
msgid "Local MSN:"
msgstr "MSN cục b� :"

#. Type: string
#. Description
#: ../ipppd.templates:6001
msgid ""
"When making a call with ISDN, the MSN (phone number) that is originating the "
"call must be given in the call-setup message. While a wrong MSN will usually "
"be replaced by the main MSN for the ISDN line, especially on PABXes, a wrong "
"MSN (often the extension number in this case) will cause the call-setup to "
"fail. So, it is best to enter the correct local MSN here."
msgstr ""
"Khi gá»?i Ä?iá»?n thoại bằng ISDN, MSN (sá»? Ä?iá»?n thoại) Ä?ang khá»?i tạo cuá»?c Ä?iá»?n "
"thoại cÅ©ng phải Ä?ược Ä?Æ°a ra trong thông Ä?iá»?p thiết lập cuá»?c gá»?i. Dù má»?t MSN "
"sai bình thÆ°á»?ng Ä?ược thay thế bằng MSN chính của dây ISDN, Ä?ặc biá»?t trên "
"PABX m�t MSN sai (v.d. s� thứ tự phần m� r�ng) gây ra l�i thiết lập cu�c "
"gá»?i. Vì thế nên gõ vào Ä?ây MSN Ä?á»?a phÆ°Æ¡ng Ä?úng."

#. Type: string
#. Description
#: ../ipppd.templates:6001
msgid ""
"This may also be necessary if you want the costs to be registered to one "
"particular MSN, in case you have more than one MSN and this is supported by "
"your telecommunication providing company."
msgstr ""
"CÅ©ng vậy nếu bạn muá»?n chi phí Ä?ược Ä?Ä?ng ký vá»?i má»?t MSN nào Ä?ó, trong trÆ°á»?ng "
"hợp bạn có nhiá»?u MSN và công ty viá»?n thông há»? trợ chức nÄ?ng này."

#. Type: string
#. Description
#: ../ipppd.templates:7001
msgid "ISP account name:"
msgstr "Tên tài khoản ISP:"

#. Type: string
#. Description
#: ../ipppd.templates:7001
msgid ""
"Most ISPs require an account name and password to be provided when "
"connecting."
msgstr ""
"Hậu hết ISP yêu cầu má»?t tên tài khoản và mật khẩu Ä?ược nhập khi kết ná»?i."

#. Type: password
#. Description
#: ../ipppd.templates:8001
msgid "ISP password:"
msgstr "Mật khẩu ISP:"

#. Type: password
#. Description
#: ../ipppd.templates:8001
msgid ""
"Please enter the password to use when connecting to the ISP. This password "
"will be kept in /etc/ppp/pap-secrets and /etc/ppp/chap-secrets together with "
"the account name."
msgstr ""
"Hãy gõ mật khẩu cần sá»­ dụng khi kết ná»?i tá»?i ISP. Mật khẩu này Ä?ược lÆ°u vào "
"« /etc/ppp/pap-secrets » và « /etc/ppp/chap-secrets » cùng v�i tên tài khoản."

#. Type: error
#. Description
#: ../ipppd.templates:9001
msgid "ISP user name already in pap-secrets"
msgstr "Tên ngÆ°á»?i dùng ISP Ä?ã có trong « pap-secrets »"

#. Type: error
#. Description
#: ../ipppd.templates:9001
msgid ""
"The user name you entered for logging into your ISP is already listed in "
"the /etc/ppp/pap-secrets file. The existing entry will be commented out, and "
"a new entry with the data you just entered will be inserted."
msgstr ""
"Ä?á»? Ä?Ä?ng nhập vào ISP, bạn Ä?ã gõ má»?t tên ngÆ°á»?i dùng Ä?ã có trong tập tin « /"
"etc/ppp/pap-secrets ». Phần má»?m này sẽ ghi chú tắt mục nhập Ä?ã có, và tạo "
"m�t mục nhập khác v�i dữ li�u bạn m�i gõ vào."

#. Type: error
#. Description
#: ../ipppd.templates:10001
msgid "ISP user name already in chap-secrets"
msgstr "Tên ngÆ°á»?i dùng ISP Ä?ã có trong « chap-secrets »"

#. Type: error
#. Description
#: ../ipppd.templates:10001
msgid ""
"The user name you entered for logging into your ISP is already listed in "
"the /etc/ppp/chap-secrets file. The existing entry will be commented out, "
"and a new entry with the data you just entered will be inserted."
msgstr ""
"Ä?á»? Ä?Ä?ng nhập vào ISP, bạn Ä?ã gõ má»?t tên ngÆ°á»?i dùng Ä?ã có trong tập tin « /"
"etc/ppp/chap-secrets ». Phần má»?m này sẽ ghi chú tắt mục nhập Ä?ã có, và tạo "
"m�t mục nhập khác v�i dữ li�u bạn m�i gõ vào."

#. Type: error
#. Description
#: ../ipppd.templates:11001
msgid "ISP user name already in chap-secrets and pap-secrets"
msgstr "Tên ngÆ°á»?i dùng ISP Ä?ã có trong « chap-secrets » và « pap-secrets »"

#. Type: error
#. Description
#: ../ipppd.templates:11001
msgid ""
"The user name you entered for logging into your ISP is already listed in the "
"chap-secrets and pap-secrets files in /etc/ppp/. The existing entries will "
"be commented out, and new entries with the data you just entered will be "
"inserted."
msgstr ""
"Ä?á»? Ä?Ä?ng nhập vào ISP, bạn Ä?ã gõ má»?t tên ngÆ°á»?i dùng Ä?ã có trong tập tin  « /"
"etc/ppp/pap-secrets » và « /etc/ppp/chap-secrets ». Phần m�m này sẽ ghi chú "
"tắt các mục nhập Ä?ã có, và tạo các mục nhập khác vá»?i dữ liá»?u bạn má»?i gõ vào."

#. Type: error
#. Description
#: ../ipppd.templates:12001
msgid "(Re)start ipppd manually"
msgstr "Kh�i chạy lại ipppd bằng tay"

#. Type: error
#. Description
#: ../ipppd.templates:12001
msgid ""
"There is no /etc/init.d/isdnutils on this system; hence you will have to "
"stop and start any ipppd daemons manually."
msgstr ""
"Không có tập tin « /etc/init.d/isdnutils » trên h� th�ng này thì bạn cần "
"phải tự dừng chạy và kh�i chạy trình n�n (dæmon) ippd nào."

#. Type: error
#. Description
#: ../ipppd.templates:13001
msgid "Error running isdnutils init script"
msgstr "Gặp lá»?i khi chạy vÄ?n lá»?nh sÆ¡ khá»?i isdnutils"

#. Type: error
#. Description
#: ../ipppd.templates:13001
msgid ""
"The /etc/init.d/isdnutils script ran with errors. Please check the "
"installation of the isdnutils-base package; reinstall it if necessary. "
"Perhaps moving /etc/init.d/isdnutils.dpkg-dist (if it exists) to /etc/init.d/"
"isdnutils will also help."
msgstr ""
"VÄ?n lá»?nh « /etc/init.d/isdnutils » Ä?ã chạy vá»?i lá»?i. Hãy kiá»?m tra xem lại bản "
"cài Ä?ặt của gói « isdnutils-base », và cài Ä?ặt lại nó nếu cần thiết. Có lẽ "
"vi�c di chuy�n tập tin « /etc/init.d/isdnutils.dpkg-dist » (nếu còn có) sang "
"« /etc/init.d/isdnutils » sẽ cũng có ích."

#. Type: select
#. Choices
#: ../isdnlog.templates:2001
msgid "Austria"
msgstr "Ao"

#. Type: select
#. Choices
#: ../isdnlog.templates:2001
msgid "France"
msgstr "Pháp"

#. Type: select
#. Choices
#: ../isdnlog.templates:2001
msgid "Germany"
msgstr "Ä?ức"

#. Type: select
#. Choices
#: ../isdnlog.templates:2001
msgid "Luxembourg"
msgstr "Lúc-xÄ?m-buac"

#. Type: select
#. Choices
#: ../isdnlog.templates:2001
msgid "Netherlands"
msgstr "Hoà Lan"

#. Type: select
#. Choices
#: ../isdnlog.templates:2001
msgid "Norway"
msgstr "Na Uy"

#. Type: select
#. Choices
#: ../isdnlog.templates:2001
msgid "Spain"
msgstr "Tây Ban Nha"

#. Type: select
#. Choices
#: ../isdnlog.templates:2001
msgid "Switzerland"
msgstr "Thuỵ Sĩ"

#. Type: select
#. Choices
#: ../isdnlog.templates:2001
msgid "other"
msgstr "khác"

#. Type: select
#. DefaultChoice
#. Translators:
#. You must NOT translate this string, but you can change its value.
#. The comment between brackets is used to distinguish this msgid
#. from the one in the Choices list; you do not have to worry about
#. them, and have to simply choose a msgstr among the English values
#. listed in the Choices field above, e.g. msgstr "Dutch (nl)"
#.
#. Please choose among
#. "Austria, France, Germany, Luxembourg, Netherlands, Norway, Spain, Switzerland, other"
#. In short, if your country is one of those, put its name
#. in the msgstr and put it *in English*
#. If your country is another one, put "other"....still in English
#. Ignore the part that's between brackets, ie do NOT translate it
#. Valid examples:
#. ## Choice of the Dutch translator
#. msgid "other[ default country]"
#. msgstr "Netherlands"
#. ## Choice of the Russian translator
#. msgid "other[ default country]"
#. msgstr "Russia"
#. Invalid examples
#. # Choice of the Italian translator
#. msgid "other"
#. msgstr "Italia"
#: ../isdnlog.templates:2002
msgid "other[ default country]"
msgstr "Vietnam"

#. Type: select
#. Description
#: ../isdnlog.templates:2003
msgid "Country:"
msgstr "Quá»?c gia:"

#. Type: select
#. Description
#: ../isdnlog.templates:2003
msgid ""
"Please choose the local country. This will be used to set the rate table to "
"use for calculating the costs of calls."
msgstr ""
"Hãy chá»?n quá»?c gia á»?. Thông tin này Ä?ược sá»­ dụng Ä?á»? Ä?ặt bảng giá cần dùng khi "
"tính chi phí g�i."

#. Type: string
#. Description
#: ../isdnlog.templates:3001
#| msgid "Country ITU code:"
msgid "Country's ISO two-letter code:"
msgstr "Mã ISO qu�c gia hai chữ s�:"

#. Type: string
#. Description
#: ../isdnlog.templates:3001
msgid ""
"Please enter the ISO code of the local country. As no rate tables are "
"available, this setting will be unused."
msgstr ""
"Hãy nhập mã ISO quá»?c gia. Thiết lập này không Ä?ược dùng vì không có bảng "
"rate."

#. Type: string
#. Description
#: ../isdnlog.templates:4001
msgid "Prefix to dial before international number:"
msgstr "Tiá»?n tá»? Ä?iá»?n thoại quá»?c tế:"

#. Type: string
#. Description
#: ../isdnlog.templates:5001
msgid "Country ITU code:"
msgstr "Mã ITU qu�c gia:"

#. Type: string
#. Description
#: ../isdnlog.templates:5001
msgid "Please enter the international code for the local country."
msgstr "Hãy nhập mã quá»?c tế của quá»?c gia Ä?á»?a phÆ°Æ¡ng."

#. Type: string
#. Description
#. Translators: do not translate ${default_countrycode} and ${default_country}
#: ../isdnlog.templates:5001
msgid "Example: ${default_countrycode} for ${default_country}"
msgstr "V.d. ${default_countrycode} cho ${default_country}"

#. Type: string
#. Description
#: ../isdnlog.templates:6001
msgid "Prefix for area code, if applicable:"
msgstr "Ti�n t� mã vùng (nếu có):"

#. Type: string
#. Description
#: ../isdnlog.templates:7001
msgid "Local area code, if applicable:"
msgstr "Mã vùng Ä?á»?a phÆ°Æ¡ng (nếu có):"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../isdnlog.templates:8001
msgid "Run isdnrate as a daemon?"
msgstr "Bạn có mu�n chạy trình isdnrate như là trình n�n không?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../isdnlog.templates:8001
msgid ""
"The isdnrate utility calculates the costs of a connection to a given phone "
"number, used e.g. for LCR systems to find the cheapest carrier on a call-by-"
"call basis. Having it run as a daemon speeds things up as then it only has "
"to load all the data once."
msgstr ""
"Tiá»?n ích isdnrate tính giá kết ná»?i tá»?i má»?t sá»? Ä?iá»?n thoại Ä?Æ°a ra (dùng chẳng "
"hạn cho h� th�ng LCR m�i lần g�i tìm mạng rẻ nhất). Chạy ti�n ích này làm "
"trình ná»?n thì tÄ?ng tá»?c Ä?á»?, do chá»? cần nạp dữ liá»?u má»?t lần thôi."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../isdnlog.templates:8001
msgid ""
"This setting is only useful for special setups, such as for an ISDN-to-H.323 "
"gateway."
msgstr ""
"Thiết lập này chá»? có ích cho cấu hình Ä?ặc biá»?t, v.d. cá»?ng ra ISDN Ä?ến H.323."

#. Type: string
#. Description
#: ../isdnvboxserver.templates:2001
msgid "Number that vbox should answer:"
msgstr "Sá»? nên Ä?ược vbox trả lá»?i:"

#. Type: string
#. Description
#: ../isdnvboxserver.templates:2001
msgid ""
"Vbox must know what number to listen to. Depending on the country's ISDN "
"system, this may or may not include the area code. Leading \"0\" should most "
"often be dropped."
msgstr ""
"Vbox cần biết nên lắng nghe s� nào. Phụ thu�c vào h� th�ng ISDN của qu�c gia "
"�, s� này chứa mã vùng hay không. Cũng nên b� s� \"0\" � phía trư�c."

#. Type: string
#. Description
#: ../isdnvboxserver.templates:2001
msgid ""
"Leave the field blank if you want to configure by hand, or if you already "
"use an existing (working) vbox configuration from the time when this was "
"still part of isdnutils (unless you want to create a new configuration)."
msgstr ""
"B� tr�ng trư�ng này nếu bạn mu�n tự cấu hình, hoặc nếu bạn có m�t cấu hình "
"vbox vẫn hữu ích từ isdnutils."

#. Type: string
#. Description
#: ../isdnvboxserver.templates:3001
msgid "Number of rings for vbox to pick up the line:"
msgstr "S� lần reo chuông trư�c khi vbox trả l�i:"

#. Type: string
#. Description
#: ../isdnvboxserver.templates:3001
msgid ""
"One ring is about 5 seconds. This setting can later be fine-tuned for each "
"incoming telephone number, for instance to aggressively filter some incoming "
"numbers."
msgstr ""
"Chuông reo má»?i lần khoảng 5 phút. CÅ©ng có thá»? Ä?iá»?u chá»?nh giá trá»? này cho "
"từng sá»? Ä?iá»?n thoại gá»­i Ä?ến, chẳng hạn Ä?á»? lá»?c ra vài sá»? gá»­i Ä?ến."

#. Type: string
#. Description
#: ../isdnvboxserver.templates:3001
msgid "You should read vbox.conf(5) for more information."
msgstr "Xem trang hÆ°á»?ng dẫn vbox.conf(5) Ä?á»? tìm chi tiết."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../isdnvboxserver.templates:4001
msgid "Should incoming messages be attached to notification mails?"
msgstr "Tin nhẳn gá»­i Ä?ến có nên Ä?á»?nh kèm thÆ° thông báo không?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../isdnvboxserver.templates:4001
msgid ""
"When a message is recorded, an email notification is sent. If that email "
"should contain the message as an attachment, choose the option."
msgstr ""
"Má»?i lần thu má»?t tin nhẳn thì cÅ©ng gá»­i má»?t thÆ° thông báo. Nếu bạn muá»?n Ä?á»?nh "
"tin nhẳn kèm thư thông báo, hãy bật tuỳ ch�n này."

#. Type: string
#. Description
#: ../isdnvboxserver.templates:5001
msgid "Run the answering machine as:"
msgstr "Chạy máy trả l�i như :"

#. Type: string
#. Description
#: ../isdnvboxserver.templates:5001
msgid ""
"The vboxd daemon should run as an unprivileged (non-root) user. It must be a "
"member of the \"dialout\" group."
msgstr ""
"Trình ná»?n vboxd nên chạy là má»?t ngÆ°á»?i dùng không có quyá»?n truy cập Ä?ặc biá»?t "
"(không phải ngư�i chủ). Ngư�i dùng này cũng phải thu�c v� nhóm « dialout »."

#. Type: text
#. Description
#. Translators, do not translate "Daemonuser"
#: ../isdnvboxserver.templates:6001
msgid "${Daemonuser} unknown"
msgstr "${Daemonuser} không Ä?ược nhận ra"

#. Type: text
#. Description
#: ../isdnvboxserver.templates:6001
msgid ""
"The user you chose does not exist on this machine. You must choose a valid "
"username."
msgstr ""
"Bạn Ä?ã chá»?n má»?t ngÆ°á»?i dùng không có trên máy này. Phải chá»?n má»?t tên ngÆ°á»?i "
"dùng vẫn hợp l�."

#. Type: string
#. Description
#: ../isdnvboxserver.templates:7001
msgid "Login for the answering machine:"
msgstr "Ä?Ä?ng nhập vào máy trả lá»?i:"

#. Type: string
#. Description
#: ../isdnvboxserver.templates:7001
msgid ""
"Connections to the answering machine (using the vbox program provided by the "
"isdnvboxclient package) will be prompted for a username and password."
msgstr ""
"Kết ná»?i Ä?ến máy trả lá»?i (dùng chÆ°Æ¡ng trình vbox Ä?ược gói isdnvboxclient cung "
"cấp) cÅ©ng Ä?ược nhắc nhập tên ngÆ°á»?i dùng và mật khẩu."

#. Type: string
#. Description
#: ../isdnvboxserver.templates:7001
msgid ""
"The username you define here does not have to correspond to a login account "
"on this system."
msgstr ""
"á»? Ä?ây thì bạn xác Ä?á»?nh má»?t tên ngÆ°á»?i dùng không nhất thiết tÆ°Æ¡ng ứng vá»?i má»?t "
"tài khoản Ä?Ä?ng nhập trên há»? thá»?ng này."

#. Type: password
#. Description
#. Translators, do not translate "${User}"
#: ../isdnvboxserver.templates:8001
msgid "Password for ${User}:"
msgstr "Mật khẩu của ${User}:"

#. Type: password
#. Description
#: ../isdnvboxserver.templates:8001
msgid "Please choose the password for the ${User} connection user."
msgstr "Hãy ch�n mật khẩu cho ngư�i dùng kết n�i ${User}."

#. Type: error
#. Description
#: ../isdnvboxserver.templates:9001
msgid "No home directory"
msgstr "Không có thư mục chính"

#. Type: error
#. Description
#: ../isdnvboxserver.templates:9001
msgid ""
"The home directory \"${DIR}\" for user \"${USER}\" does not exist. This "
"means that the file \"${DIR}/.vbox.conf\" cannot be created."
msgstr ""
"Thư mục chính « ${DIR} » cho ngư�i dùng « ${USER} » không t�n tại thì không "
"thá»? tạo Ä?ược tập tin cấu hình « ${DIR}/.vbox.conf »."

#. Type: error
#. Description
#: ../isdnvboxserver.templates:10001
msgid "Non-existing user"
msgstr "Ngư�i dùng không t�n tại"

#. Type: error
#. Description
#: ../isdnvboxserver.templates:10001
msgid ""
"The user \"${USER}\" doesn't exist on the system. Please rerun the "
"configuration with \"dpkg-reconfigure isdnvboxserver\" to enter another "
"username, or after creating the user."
msgstr ""
"Ngư�i dùng « ${USER} » không có trên h� th�ng này. Hãy chạy lại câu l�nh cấu "
"hình « dpkg-reconfigure isdnvboxserver » Ä?á»? nhập má»?t tên ngÆ°á»?i dùng khác, "
"hoặc sau khi tạo ngư�i dùng."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../isdnvboxserver.templates:11001
msgid "Should vboxgetty be enabled?"
msgstr "Có nên hi�u lực vboxgetty không?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../isdnvboxserver.templates:11001
msgid ""
"A call for vboxgetty is defined in /etc/inittab, but not yet enabled. "
"Choosing this option will enable it once this package is fully configured. "
"Refuse this option if you want to tweak it manually."
msgstr ""
"Má»?t lá»?i gá»?i cho vboxgetty Ä?ược xác Ä?á»?nh trong « /etc/inittab » mà chÆ°a Ä?ược "
"hiá»?u lá»±c. Bật tùy chá»?n này thì hiá»?u lá»±c nó má»?t khi cấu hình Ä?ầy Ä?ủ gói này. "
"Tắt tuỳ chá»?n này nếu bạn muá»?n tá»± Ä?iá»?u chá»?nh."

#. Type: error
#. Description
#: ../isdnvboxserver.templates:12001
msgid "Device in inittab doesn't agree with devfs mode"
msgstr "Thiết bá»? trong « inittab » không khá»?p vá»?i chế Ä?á»? « devfs »"

#. Type: error
#. Description
#: ../isdnvboxserver.templates:12001
msgid ""
"The entry for vboxgetty in /etc/inittab uses a device name that does not "
"correspond to the current devfs usage; either a devfs (/dev/isdn/ttyIxx) "
"name is used in inittab while devfs is not mounted, or the non-devfs name is "
"used while devfs is mounted."
msgstr ""
"Mục nhập cho « vboxgetty » trong « /etc/inittab » dùng m�t tên thiết b� "
"không tương ứng v�i cách sử dụng « devfs » hi�n th�i: hoặc m�t tên « devfs "
"» (/dev/isdn/ttyIxx) Ä?ược dùng trong « inittab » khi chÆ°a gắn kết « devfs », "
"hoặc tên khác « devfs » Ä?ược dùng khi « devfs » Ä?ược gắn kết."

#. Type: error
#. Description
#. Type: error
#. Description
#: ../isdnvboxserver.templates:12001 ../isdnvboxserver.templates:13001
msgid "This problem has to be fixed manually."
msgstr "Vấn Ä?á»? này phải Ä?ược sá»­a chữa bằng tay."

#. Type: error
#. Description
#: ../isdnvboxserver.templates:13001
msgid "Device in vboxgetty.conf doesn't agree with devfs mode"
msgstr "Thiết bá»? trong « vboxgetty»  không khá»?p vá»?i chế Ä?á»? « devfs »"

#. Type: error
#. Description
#: ../isdnvboxserver.templates:13001
msgid ""
"The device entry in /etc/isdn/vboxgetty.conf uses a device name that does "
"not correspond to the current devfs usage; either a devfs (/dev/isdn/ttyIxx) "
"name is used in vboxgetty.conf while devfs is not mounted, or the non-devfs "
"name is used while devfs is mounted."
msgstr ""
"Mục nhập thiết b� trong « /etc/isdn/vboxgetty.conf » dùng m�t tên thiết b� "
"không tương ứng v�i cách sử dụng « devfs » hi�n th�i: hoặc có m�t tên « "
"devfs » (/dev/isdn/ttyIxx) Ä?ược dùng trong « vboxgetty.conf » khi chÆ°a gắn "
"kết « devfs », hoặc tên khác « devfs » Ä?ược dùng khi « devfs » Ä?ược gắn kết."

#~ msgid "/etc/ppp/ip-up.d/00-isdnutils still exists"
#~ msgstr "«/etc/ppp/ip-up.d/00-isdnutils » vẫn còn t�n tại"

#~ msgid ""
#~ "The /etc/ppp/ip-up.d/00-isdnutils file from the old isdnutils package "
#~ "still exists. If you changed that file at some point, you may need to "
#~ "redo those changes in the 00-ipppd file (which is the new name). After "
#~ "that, please delete the old 00-isdnutils file."
#~ msgstr ""
#~ "Tập tin « /etc/ppp/ip-up.d/00-isdnutils » bắt ngu�n từ gói isdnutils cũ "
#~ "vẫn còn tá»?n tại. Nếu bạn Ä?ã thay Ä?á»?i tập tin Ä?ó vào lúc nào, bạn có thá»? "
#~ "cần phải làm lại các thay Ä?á»?i Ä?ó trong tập tin « 00-ipppd » (tên má»?i). "
#~ "Sau Ä?ó, hãy xoá tập tin « 00-isdnutils » cÅ©."

#~ msgid ""
#~ "Until it is deleted, it will still be used. This may cause conflicts."
#~ msgstr ""
#~ "Ä?ến khi nó Ä?ược xoá thì vẫn còn sá»­ dụng. TrÆ°á»?ng hợp này có thá»? gây ra sá»± "
#~ "xung Ä?á»?t."

#~ msgid "/etc/ppp/ip-down.d/99-isdnutils still exists"
#~ msgstr "« /etc/ppp/ip-down.d/99-isdnutils » vẫn còn t�n tại"

#~ msgid ""
#~ "The /etc/ppp/ip-down.d/99-isdnutils file from the old isdnutils package "
#~ "still exists. If you changed that file at some point, you may need to "
#~ "redo those changes in the 99-ipppd file (which is the new name). After "
#~ "that, please delete the old 99-isdnutils file."
#~ msgstr ""
#~ "Tập tin « /etc/ppp/ip-up.d/99-isdnutils » bắt ngu�n từ gói isdnutils cũ "
#~ "vẫn còn tá»?n tại. Nếu bạn Ä?ã thay Ä?á»?i tập tin Ä?ó vào lúc nào, bạn có thá»? "
#~ "cần phải làm lại các thay Ä?á»?i Ä?ó trong tập tin « 99-ipppd » (tên má»?i). "
#~ "Sau Ä?ó, hãy xoá tập tin « 99-isdnutils » cÅ©."

#~ msgid "old /etc/ppp/ip-up.d and ip-down.d scripts still exist"
#~ msgstr "VÄ?n lá»?nh « /etc/ppp/ip-up.d » và « ip-down.d » vẫn còn tá»?n tại"

#~ msgid ""
#~ "The /etc/ppp/ip-up.d/00-isdnutils and /etc/ppp/ip-down.d/99-isdnutils "
#~ "files from the old isdnutils package still exist. If you changed those "
#~ "files at some point, you may need to redo those changes in the 00-ipppd "
#~ "and 99-ipppd files (which are the new names). After that, please delete "
#~ "the old 00-isdnutils and 99-isdnutils files."
#~ msgstr ""
#~ "Tập tin « /etc/ppp/ip-up.d/00-isdnutils » và « /etc/ppp/ip-down.d/99-"
#~ "isdnutils » bắt nguá»?n từ gói isdnutils cÅ© vẫn còn tá»?n tại. Nếu bạn Ä?ã "
#~ "thay Ä?á»?i tập tin Ä?ó vào lúc nào, bạn có thá»? cần phải làm lại các thay Ä?á»?i "
#~ "Ä?ó trong tập tin « 00-ipppd » và « 99-ippd » (các tên má»?i). Sau Ä?ó, hãy "
#~ "xoá tập tin « 00-isdnutils » và « 99-isdnutils » cũ."

#~ msgid ""
#~ "Until they are deleted, they will still be used. This may cause conflicts."
#~ msgstr ""
#~ "Ä?ến khi các cái này Ä?ược xoá thì vẫn còn sá»­ dụng. TrÆ°á»?ng hợp này có thá»? "
#~ "gây ra sá»± xung Ä?á»?t."

#~ msgid "none"
#~ msgstr "không có"

#~ msgid "Firmware to load:"
#~ msgstr "Phần vững cần nạp:"

#~ msgid ""
#~ "Some ISDN cards can't function properly until some firmware has been "
#~ "loaded. A notable example is the Sedlbauer SpeedFax+ PCI or Siemens I-"
#~ "Surf, which need ISAR.BIN to be loaded. Choose \"ISAR.BIN\" if this is "
#~ "necessary."
#~ msgstr ""
#~ "Má»?t sá»? bo mạch ISDN không hoạt Ä?á»?ng Ä?ược Ä?ến khi nạp phần vững thích hợp. "
#~ "Chẳng hạn, bo mạch Sedlbauer SpeedFax+ PCI hay Siemens I-Surf yêu cầu "
#~ "ISAR.BIN (có thì ch�n « ISAR.BIN »)."

#~ msgid "ISDN card numbers to load with the firmware:"
#~ msgstr "Các s� thứ tự bo mạch ISDN cần nạp v�i phần vững:"

#~ msgid ""
#~ "If you use more than one card, enter the number of the card(s) in need of "
#~ "firmware."
#~ msgstr "Có nhi�u bo mạch thì gõ s� các bo mạch yêu cầu phần vững."

#~ msgid ""
#~ "Multiple entries should be separated by commas. Card numbers are integers "
#~ "where \"1\" is the first card, \"2\" the second, etc."
#~ msgstr ""
#~ "Nhiá»?u mục nhập nên Ä?á»?nh giá»?i bằng dấu phẩy. Sá»? thứ tá»± bo mạch là sá»? "
#~ "nguyên, mà \"1\" là bo mạch thứ nhất, \"2\" là cái thứ hai v.v."

Reply to: