[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

uswsusp 1.0+20110509-2.1: Please update debconf PO translation for the package uswsuspHi,

You are noted as the last translator of the debconf translation for
uswsusp. The English template has been changed, and now some messages
are marked "fuzzy" in your translation or are missing.
I would be grateful if you could take the time and update it.
Please send the updated file to me, or submit it as a wishlist bug
against uswsusp.

The deadline for receiving the updated translation is
Thu, 06 Sep 2012 13:44:08 -0400.

Thanks in advance,

Regards

David

# Vietnamese translation for uswsusp.
# Copyright © 2010 Free Software Foundation, Inc.
# Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>, 2006-2010.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: uswsusp 0.8-1.2\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: uswsusp@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2012-09-01 13:39-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2010-10-27 21:32+1030\n"
"Last-Translator: Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>\n"
"Language-Team: Vietnamese <vi-VN@googlegroups.com>, Vietnamese <debian-l10n-vietnamese@lists.debian.org>\n"
"Language: vi\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
"X-Generator: LocFactoryEditor 1.8\n"

#. Type: select
#. Description
#: ../uswsusp.templates:2001
msgid "Swap space to resume from:"
msgstr "Vùng trao đổi từ đó cần tiếp tục:"

#. Type: select
#. Description
#: ../uswsusp.templates:2001
msgid ""
"To be able to suspend the system, uswsusp needs a swap partition or file to "
"store a system snapshot. Please choose the device to use, from the list of "
"suitable swap spaces, sorted by size (largest first)."
msgstr ""
"Để ngưng hệ thống, uswsusp yêu cầu một phân vùng trao đổi hoặc tập tin trao "
"đổi vào đó có thể lưu hiện trạng của hệ thống. Hãy chọn thiết bị cần sử "
"dụng, trong danh sách các vùng trao đổi thích hợp được sắp xếp theo kích cỡ "
"(từ lớn xuống nhỏ)."

#. Type: string
#. Description
#: ../uswsusp.templates:3001
msgid "Offset of swap file's header:"
msgstr ""

#. Type: string
#. Description
#: ../uswsusp.templates:3001
msgid ""
"When using a swap file for storing the snapshot during suspend, the location "
"of the swap file's header must be specified. This will be stored in "
"<PAGE_SIZE> units, as the offset from the beginning of the partition that "
"contains the swap file."
msgstr ""

#. Type: error
#. Description
#: ../uswsusp.templates:4001
msgid "No suitable swap space for software suspend"
msgstr "Không có vùng trao đổi thích với với ngưng phần mềm"

#. Type: error
#. Description
#: ../uswsusp.templates:4001
msgid ""
"To be able to suspend the system, uswsusp needs a swap partition or file to "
"write a system snapshot to. No such space seems to be available for this."
msgstr ""
"Để ngưng hệ thống, uswsusp yêu cầu một phân vùng trao đổi hoặc tập tin trao "
"đổi vào đó có thể lưu hiện trạng của hệ thống. Có vẻ là không có sẵn sàng "
"sức chứa thích hợp."

#. Type: error
#. Description
#: ../uswsusp.templates:4001
msgid ""
"You should create a swap partition or file, preferably twice the size of the "
"system's physical RAM."
msgstr ""
"Bạn nên tạo một phân vùng trao đổi hoặc tập tin trao đổi có kích cỡ hai lần "
"vùng nhớ RAM vật lý của hệ thống."

#. Type: error
#. Description
#: ../uswsusp.templates:4001
msgid ""
"Then, run 'dpkg-reconfigure uswsusp' or edit the configuration file manually."
msgstr ""
"Sau đó thì chạy câu lệnh cấu hình lại gói « dpkg-reconfigure uswsusp », hoặc "
"chỉnh sửa bằng tay tập tin cấu hình."

#. Type: error
#. Description
#: ../uswsusp.templates:5001
msgid "No userspace software suspend support in the kernel"
msgstr "Hạt nhân này không hỗ trợ chức năng ngưng phần mềm vùng người dùng"

#. Type: error
#. Description
#: ../uswsusp.templates:5001
msgid ""
"The current kernel doesn't support userspace software suspend. Please "
"recompile the kernel with the 'CONFIG_HIBERNATION=y' option."
msgstr ""
"Hạt nhân hiện thời không hỗ trợ chức năng ngưng phần mềm kiểu vùng người "
"dùng. Hãy biên dịch lại hạt nhân với tùy chọn « CONFIG_HIBERNATION=y »."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../uswsusp.templates:6001
msgid "Continue without a valid swap space?"
msgstr "Tiếp tục mà không có vùng trao đổi hợp lệ ?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../uswsusp.templates:6001
msgid ""
"The swap file or partition that was found in uswsusp's configuration file is "
"not active."
msgstr ""
"Tập tin cấu hình của uswsusp chứa một tập tin trao đổi hoặc phân vùng trao "
"đổi mà không hoạt động."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../uswsusp.templates:6001
msgid ""
"In most cases this means userspace software suspend will not work as "
"expected. You should choose another swap space."
msgstr ""
"Trong phần lớn các trường hợp có nghĩa là chức năng ngưng phần mềm vùng "
"người dùng sẽ không chạy như mong đợi. Khuyên bạn chọn một vùng trao đổi "
"khác."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../uswsusp.templates:6001
msgid "However, in some rare cases, this configuration may be intentional."
msgstr ""
"Tuy nhiên, trong rất ít trường hợp, cấu hình này có thể có ý định trước."

#. Type: string
#. Description
#: ../uswsusp.templates:7001
msgid "The device node through which uswsusp can talk to the kernel:"
msgstr "Nút thiết bị qua đó uswsusp có thể liên lạc với hạt nhân:"

#. Type: string
#. Description
#: ../uswsusp.templates:7001
msgid ""
"If this is empty, the hardcoded default, /dev/snapshot, is used. This should "
"be OK in almost all cases. Don't change this unless there is a good reason "
"to do so."
msgstr ""
"Bỏ trống trường này thì dùng giá trị mặc định cài cứng, «  /dev/snapshot ». "
"Nó nên thích hợp trong gần mọi trường hợp. Đừng thay đổi nó nếu không có một "
"lý do tốt."

#. Type: string
#. Description
#: ../uswsusp.templates:8001
msgid "Preferred maximum image size:"
msgstr "Kích cỡ ảnh tối đa đã thích:"

#. Type: string
#. Description
#: ../uswsusp.templates:8001
msgid "Please specify a maximum system snapshot image size (in bytes)."
msgstr "Hãy ghi rõ kích cỡ ảnh hiện trạng hệ thống tối đa (theo byte)."

#. Type: string
#. Description
#: ../uswsusp.templates:8001
msgid ""
"This limit is not strict; the uswsusp does its best to respect it, but will "
"exceed the specified limit if suspend needs a bigger image."
msgstr ""
"Hạn chế này không chặt chẽ: uswsusp thử tùy theo, chỉ vượt quá nếu ảnh lớn "
"hơn cần thiết."

#. Type: string
#. Description
#: ../uswsusp.templates:8001
#, no-c-format
msgid ""
"Using 0 here will enforce the use of the smallest possible snapshot image. "
"An empty value will use the hard coded default, which is 500MB. The default "
"value is 45% of the system's memory: this is not the maximal size, but some "
"additional free memory speeds up the suspend and resume process."
msgstr ""
"Lập giá trị 0 thì ép buộc tạo ảnh hiện trạng nhỏ nhất có thể. Bỏ trống "
"trường này thì lập giá trị mặc định cài cứng (500 MB). Giá trị mặc định là "
"45% vùng nhớ của hệ thống: không phải kích cỡ tối đa, nhưng một phần vùng "
"nhớ còn rảnh cũng tăng tốc độ chạy tiến trình ngưng và tiếp tục lại."

#. Type: string
#. Description
#: ../uswsusp.templates:9001
msgid "Log level for software suspend:"
msgstr "Cấp ghi lưu khi ngưng phần mềm:"

#. Type: string
#. Description
#: ../uswsusp.templates:9001
msgid ""
"Please specify the kernel console log level which the s2disk/s2both and "
"resume utilities will use to report the progress of suspend and resume.  On "
"a stock kernel, messages with levels higher than 7 are usually not shown."
msgstr ""
"Hãy ghi rõ cấp ghi lưu ra bàn giao tiếp hạt nhân cho tiện ích s2disk/s2both "
"và resume sử dụng để thông báo tiến hành của chức năng ngưng và tiếp tục "
"lại. Khi chạy một hạt nhân tiêu chuẩn, bình thường không hiển thị thông điệp "
"ở cấp lên 7."

#. Type: string
#. Description
#: ../uswsusp.templates:10001
msgid "Maximal log level:"
msgstr "Cấp ghi lưu tối đa:"

#. Type: string
#. Description
#: ../uswsusp.templates:10001
msgid ""
"Please specify the kernel console log level which the resume utility will "
"use if the resume fails."
msgstr ""
"Hãy ghi rõ cấp ghi lưu ra bàn giao tiếp hạt nhân cho tiện ích resume sử dụng "
"nếu nó bị lỗi."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../uswsusp.templates:11001
msgid "Perform checksum on image?"
msgstr "Kiểm tổng về ảnh ?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../uswsusp.templates:11001
msgid ""
"Performing a checksum using the MD5 algorithm to verify the image integrity "
"is slightly safer, but also takes more time."
msgstr ""
"Việc kiểm tra tổng số (checksum) dùng thuật toán MD5 để thẩm tra tính nguyên "
"vẹn của ảnh thì hơi an toàn hơn, còn cũng chiếm thêm thời gian."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../uswsusp.templates:12001
msgid "Compress image?"
msgstr "Nén ảnh ?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../uswsusp.templates:12001
msgid ""
"Compressing the image with the LZF compression algorithm will result in a "
"smaller image, which makes it possible to suspend with a smaller swap "
"partition. Generally, it will also make reading and writing the image faster "
"because there is less to read and write."
msgstr ""
"Việc nén ảnh bằng thuật toán nén LZF gây ra một ảnh nhỏ hơn thì làm cho có "
"thể ngưng với một phân vùng trao đổi nhỏ hơn. Nói chung nó cũng làm cho "
"nhanh hơn đọc/ghi ảnh vì có ít dữ liệu hơn cần đọc và ghi nhớ."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../uswsusp.templates:13001
msgid "Perform early write out?"
msgstr "Ghi ra sớm ?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../uswsusp.templates:13001
msgid ""
"The synchronization of the resume device can start early in the process of "
"writing the image to it. This has been reported to speed up suspend on some "
"systems and eliminate the 'fast progress meter and long fsync wait' effect."
msgstr ""
"Chức năng đồng bộ hoá thiết bị tiếp tục lại có thể bắt đầu sớm trong tiến "
"trình ghi ảnh vào nó. Người dùng đã thông báo rằng tùy chọn này tăng tốc độ "
"ngưng trên một số hệ thống nào đó, cũng tránh có hiệu ứng « cái đo tiến hành "
"chạy nhanh còn đợi lâu fsync »."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../uswsusp.templates:14001
msgid "Show splash screen?"
msgstr "Hiện màn hình giật gân ?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../uswsusp.templates:14001
msgid ""
"Instead of informative output, a splash screen with progress bar can be "
"shown during the suspend and resume process. This requires the splashy "
"package to be installed."
msgstr ""
"Thay cho kết xuất đầy thông tin, phần mềm này có thể hiển thị một màn hình "
"giật gân đẹp với thanh tiến hành trong tiến trình ngưng và tiếp tục lại. Nó "
"cũng yêu cầu cài đặt gói « splashy »."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../uswsusp.templates:15001
msgid "Encrypt snapshot?"
msgstr "Mật mã hoá hiện trạng ?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../uswsusp.templates:15001
msgid ""
"For increased security, it is possible to encrypt the snapshot that is "
"written to disk during suspend. On resume (and suspend if you don't use an "
"RSA key), you will be prompted for a passphrase. Encryption adds a "
"significant time to the suspend and resume processes."
msgstr ""
"Để bảo mật hơn, cũng có thể mật mã hoá ảnh hiện trạng hệ thống được ghi vào "
"đĩa trong khi ngưng. Vào lúc tiếp tục lại (và vào lúc ngưng, nếu bạn không "
"sử dụng khoá RSA), bạn sẽ được nhắc gõ cụm từ mật khẩu. Chức năng mật mã hoá "
"cũng thêm thời gian đáng kể vào tiến trình ngưng và tiếp tục lại."

#. Type: string
#. Description
#: ../uswsusp.templates:16001
msgid "Path to RSA key file:"
msgstr "Đường dẫn đến tập tin khoá RSA:"

#. Type: string
#. Description
#: ../uswsusp.templates:16001
msgid ""
"To avoid the need for a passphrase prompt during each suspend, an RSA key "
"can be used to encrypt the image."
msgstr ""
"Để tránh yêu cầu gõ cụm từ mật khẩu mỗi lần ngưng, cũng có thể sử dụng một "
"khoá RSA để mật mã hoá ảnh."

#. Type: string
#. Description
#: ../uswsusp.templates:16001
msgid ""
"Please specify the path to that file. Leave this field empty to not use an "
"RSA key."
msgstr ""
"Hãy ghi rõ đường dẫn đến tập tin đó. Bỏ trống trường này thì không dùng khoá "
"RSA."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../uswsusp.templates:17001
msgid "Create an RSA key?"
msgstr "Tạo khoá RSA ?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../uswsusp.templates:17001
msgid ""
"The key necessary for using the RSA encryption scheme can be generated now. "
"You will be prompted for a passphrase."
msgstr ""
"Khoá cần thiết để sử dụng lược đồ mật mã RSA có thể được tạo ra ngay bây "
"giờ. Bạn sẽ được nhắc gõ cụm từ mật khẩu."

#. Type: string
#. Description
#: ../uswsusp.templates:18001
msgid "RSA key size:"
msgstr "Kích cỡ khoá RSA:"

#. Type: string
#. Description
#: ../uswsusp.templates:18001
msgid ""
"Please specify the size of the RSA key (number of bits between 1024 and "
"4096). A bigger key increases the encryption strength but slows down the "
"encryption process."
msgstr ""
"Hãy ghi rõ kích cỡ của khoá RSA (số các bit từ 1024 đến 4096). Khoá lớn hơn "
"thì bảo mật hơn còn giảm tốc độ chạy tiến trình mật mã."

#. Type: password
#. Description
#: ../uswsusp.templates:19001
msgid "RSA passphrase:"
msgstr "Cụm từ mật khẩu RSA:"

#. Type: password
#. Description
#: ../uswsusp.templates:19001
msgid ""
"Please choose the passphrase to use on every resume to decrypt the image."
msgstr ""
"Hãy chọn cụm từ mật khẩu cần dùng mỗi lần tiếp tục lại, để giải mật mã ảnh."

#. Type: password
#. Description
#: ../uswsusp.templates:20001
msgid "RSA passphrase confirmation:"
msgstr "Xác nhận cụm từ mật khẩu RSA:"

#. Type: select
#. Choices
#: ../uswsusp.templates:21001
msgid "reboot"
msgstr "khởi động lại"

#. Type: select
#. Choices
#: ../uswsusp.templates:21001
msgid "platform"
msgstr "nền tảng"

#. Type: select
#. Choices
#: ../uswsusp.templates:21001
msgid "shutdown"
msgstr "tắt máy"

#. Type: select
#. Description
#: ../uswsusp.templates:21002
msgid "Shutdown method:"
msgstr "Phương pháp tắt máy:"

#. Type: select
#. Description
#: ../uswsusp.templates:21002
msgid ""
"If this parameter is set to 'reboot', the s2disk utility will reboot the "
"machine rather than powering down. This can be useful for testing purposes."
msgstr ""
"Lập tham số này thành « khởi động lại » (reboot) thì tiện ích s2disk khởi "
"động lại máy thay vào tắt máy. Có ích khi thử."

#. Type: select
#. Description
#: ../uswsusp.templates:21002
msgid ""
"If it is set to 'platform', hardware-specific optimization is used if "
"available."
msgstr ""
"Lập thành « nền tảng » (platform) thì dùng chức năng tối ưu hoá đặc trưng "
"cho phần cứng (nếu có sẵn)."

Reply to: