[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [du-an-MOST] Gửi Dự án MOST: Những gì cần thiết đề thành lập nhóm dịch2011/2/9 Huy Ha Le <lehuyha@gmail.com>:
> Hi All,
> Năm mới chúc mọi người mạnh khỏe! Chúc nhóm dịch đạt kết quả tốt.!
> Mình cũng đang dịch những đoạn đầu tiên, An và mọi người chia sẻ thêm để
> kênh làm việc có hiệu quả nhé.
> Best Regards,
> Huy Hà.
Chúc mừng năm mới :))-- 
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] ( in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng )
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus

Reply to: